تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

طرفداری مالی حکومت فدرال  از برنامه های اجتماعی ، در میانه های دهه 1990، سبب تشویق  و فعال تر  شدن کلیسا ها ، سا زمان های مردمی ، و آژانس های غیر انتفاعی خدمات اجتماعی گردید (,11 White ,R. 1996 )  . در دهه 1990م و دو سال اول قرن21 سازمان های ایمان محور گسترش پیدا کردند             18) (Thienmann , R, 2000  .

از دیدگاه فارنزلی[1] (2001 ) حکومت های محلی و مرکزی در حال روی آوردن به سازمان های غیر انتفاعی مذهبی برای ارایه خدمات اجتماعی و هدایت توسعه جامعه به سمت هزاره جدید هستند . در قرن حاضر یکی از پارادایم های حاکم بر مدیریت دولت ها ، مدیریت دولتی جدید می باشد از این رو  تمایل فزاینده- ای برای واگذاری وظایف دولتی به سایر سازمان های غیر دولتی هست . رویکرد این پارادایم ، به کوچک سازی و نتیجه محوری باعث شده تا بهره گیری از ظرفیت های سازمان های غیر دولتی و به خصوص ایمان محور ، بیش از پیش ضروری جلوه کند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2   تأثیر و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری :

(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) :

دربیان ویژگی های سازمان های ایمان محور ، میلو فسکی و سینان[2] (1997) ویژگی های خاصی را که به فرق سازمان ایمان محور از دیگر سازمان های جامعه مدنی کمک  می کنند ، شناسایی می کنند :

  1. 1. آنها به نیاز مردم در جوامعشان رسید گی می کنند ، اما به گونه هم زمان انواع مختلفی از اهداف را علاوه بر وظایف ویژه در حوزه خدمات اجتماعی ارایه می دهند .
  2. بیشتر این سازمان هارسالت به هم پیوسته « شهادت دادن » به احیای سنت ایمان را دارا هستند .
  3. 3. زیرا فرایند خدمات بر اعتبار معنوی ، ارتباط عاطفی و شکل گیری جامعه تأکید می کند ، به کار گیری سنجه های عینی که از سوی سازمان های حکومتی وحرفه ای به کار برده می گردد ، کار دشواری می گردد .
  4. 4. سازمان های ایمان محور لزومأ در جستجوی رشد و قبضه « بازار » نیستند . یا دارای ارزش های هستند که صراحتأ با طرفداری های مالی گروه های دینی اختلاف دارند ، ممکن می باشد رسالت پروژه را از بین ببرد .
  5. 5. اگر چه بعضی سازمان های ایمان محور تمامأ با ارزش های دینی سر و کار ندارند و در بسیاری موارد این سازمان ها در ساختار ، اهداف و جهت گیری خودشان از سازمان هایی که طرفداری های مالی غیر دینی (سکولار ) دریافت می کنند، غیر قابل فرق هستند ، اما هنوز محتمل می باشد که به دو ندا پاسخ دهند : ندای بقای سازمانی و ندای اختیار معنوی بالاتر .

[1] Farnslley

[2] Milofsky & cnaan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه