تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

اگرچه در مستعمرات  فعالیت نمونه های از  گروه های مذهبی ، بطور خاص ،جهت  کمک به افراد ناتوان رایج بوده می باشد ، اما تا  اواسط قرن نوزدهم تعدادشان قابل ملاحظه نبوده می باشد (2000 ,13 . (Thienmann , در این دوران ، آمریکا شروع به صنعتی سازی نمود ، که در نتیجه شهر ها به سرعت گسترش پیدا کردند و به مهاجرت شمار زیادی از مردم ، هم از مناطق روستایی و هم از دیگر گشور ها برای کار در صنایع منجرگردید (,17  (Jeavons, H. 1998. انواع زیادی از سازمان ها در این دوران شکل گرفت ،  مانند باشگاه مردان جوان آمریکا و سپاه رستگاری[1] (,16  (Thienmann , R, 2000. با این حال ، تا این زمان، دولت های زیادی با کمبود اختیار قانونی برای ساخت کشور ها وتقویت اعتماد مواجه هستند . یعنی       ساز مان هایی که قبل از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفتند ،به عنوان شرکت های غیر انتفاعی ، آن گونه که امروزه هست ، شناخته نمی شدند  (,12  (Jeavons, H. 1998 .

این وضعیت  ادامه داشت تا در ثلث پایانی قرن نوز دهم ، آندرو کارنگی[2] مفهوم مدرن کار های بشر دوستانه علمی را مطرح ساخت . کارنگی ،که تاجری ثروتمند بود ،  در مورد جامعه دیدگاهش  را بر اساس مفاهیم کمی ، مانند تاثیر و بهره وری که سبب موفقیت های زیادی در کسب و کار ش شده بود ، مطرح نمود.  او بر این باور بود که ارزش سرمایه گذاری های خیر خواهانه بایستی ازنظر تاثیر قابل سنجش و اندازه گیری گردد . ایده های کارنگی با اقبال گسترده جامعه مواجه گردید اما هال[3] (1990) چگونگی کار های بشر دوستانه علمی کشیش ها( خیر خواهانه مسیحی)  را  به این دلیل که این کمک ها با ارایه خدمات صرفاً اقتصادی فاصله زیادی دارد ، مردود شمارد . این تنش هنوز هم در بحث کمک های خیریه هست که گهگاه با عبارت « اختلافات ریشه دار میان کار های بشر دوستانه علمی و مذهبی »اظهار می گردد    (,22   (Hall ,P.D. 1990. پس از جنگ جهانی دوم ،یک فرض پیشرفته از مسئولیت های رفاه اجتماعی دولت وجود داشت ، اما مشارکت نکردن یا مشارکت ناچیزی ، بین دولت و سازمان های غیر انتفاعی ، به عنوان بنگاه های قراردادی متقابل ، وجود داشت (,14  (Thienmann , R, 2000 . این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که اصلاحیه قانون امنیت اجتماعی[4] در سال1967م ،  در آمریکا تصویب گردید که در آن بر افزایش ارتباطات با سازمان های غیر انتفاعی تاکید می گردید .

[1] Salvation army

[2] Andrew carnegic

[3] Hall

[4] Social security amendment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد