عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

گروه های ایمان محور به سختی می کوشند به گونه ای ارزش ها و سنت هایشان را سازمان دهی کنند تا بر مبنای ایمان دینی پایه ریزی شوند ..(Warren & wood , 2001,14  )  وایت[1] (1996) در مقایسه دیگری سه ویژگی متمایز کننده ابتدایی بین سازمان های ایمان محور و دیگر سازمان های مشابه را که ممکن می باشد به صورت سازمانی یا به صورت شخصی نظاره شده باشند ، مشخص می کند : اول سازمان ایمان محور همانند اعضایش خود رابه عنوان  ایمان محور معرفی می کنند . سازمان ها با واژگان انجیلی – توحیدی خود را معرفی می کنند ، وافراد نیز انگیزه های مشارکتشان را انجیلی – توحیدی اظهار می کنند . دوم ، به صورت فردی یا سازمانی ، مفاهیم پایه ای مهم در رسالت سازمانی به صورت توحیدی (قدرت ،اجتماع ،رسالت ) شکل می گیرد . سوم ، سنجه های ارزیابی و ارزشیابی دارای زیر مجموعه های خدا شناسانه می باشد .  او همچنین در تحقیقات خود ، هفت مفهوم پایه ای را که از طریق آن می توان ویژگی سازمان های ایمان محور اثر بخش را بر شمرد ، معرفی نمود :

1 .ایمان : از ذخیره ایمانی قدیمی ترین نهاد داخل شهر-کلیسا –بهره گیری می کنند .

2 .قدرت : در پی درک پیچیدگی های قدرت سیاسی و اقتصادی هستند و از قدرت مردم از یک جایگاه خداشناسانه منطقی برای رویارویی با نخبگان بومی تأثیر گذار بهره گیری می کنند .

3 .اجتماع : از نظر اعتقادی (خداشناسی) برای بهبود ابعاد چندگانه اجتماعشان بر انگیخته می شوند تا از آن طریق بتوانند به ایجاد وفاداری سازمانی واجتماعی وهمچنین به ظرفیت سازی برای افراد و نهاد های محلی برای پذیرش مسئولیت محیط هایشان بپردازند .

4 . رسالت : اهداف سازمانی شان را به عنوان دعوتی از جانب خداوند می دانند و نه فقط به عاملی برای انجام خوب کار .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5  . سازمان : دارای ساختار ها واهداف سازمانی مشخصی هستند که مشارکت را تشویق می کند .

6 . رهبری : رهبری خود را با بهره گیری از رهبران گروه های مذهبی ،سپاس از تأثیر کلیدی رهبران مراکز مذهبی ، با روش هایی که از نظر فرهنگی مناسب باشند ، زمینه سازی می کنند .

  1. شهرت : موفقیت هایشان را در معرض عموم قرار می دهند تا با اهرم قرار دادن آن به مشروعیت ، قدرت سیاسی ،کمک های دولتی ، منابع و اعضای جدید دست یابند .

ایباق ودیگران[2] (2003) سازمان ها را بر اساس ویژگی های اهداف سازمانی ، منابع مالی ،اولویت های برنامه ای ، فرهنگ آژانس و فراهم کردن خدمات اجتماعی به سازمان های ایمان محور و سکولار تقسیم نموده اند . همان گونه که در ذیل نشان داده شده ، سازمان های ایمان محور با یک یا چند ویژگی ذیل مشخص می شوند :

1 . هویت : بهره گیری مانند پردازی مذهبی در بیانیه رسالت و بهره گیری بیش از اندازه از نماد های مذهبی .

2 . تأمین منابع انسانی : تمایل آنها به تکیه کردن بیشتر به داوطلبان یا کارکنان با پرداخت دستمزد ، یا افرادی با تعهدات مذهبی که به خاطر علت های مذهبی به سمت کار بر انگیخته می شوند .

3  . منابع مالی : اندازه پشتیبانی که آنها از فرقه ها و دیگر سازمان های مذهبی می گیرند .

[1] White

[2]   Ebaugh , pipes ct al .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه