تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

3  سازمانهای ایمان محور محله ای  و مردم نهاد در ایران 

: (Faith –based organizations neighborhood and [1]NGO in the iran )

در ایران سازمانهای ایمان محور و مردم نهاد به گونه های مختلف فعال می باشند . بسترهای اصلی این فعالیت متکی بر ارزشمندی تعاون و همیاری ، خیرخواهی  و نیکوکاری و هدایت حرَف بوده می باشد . تمدن ایران باستان، آموزه های دینی در قرآن و روایات و تمدن پر فراز و نشیب اسلام زمینه های عمده ترغیب به تشکلهای غیر رسمی و غیر انتفاعی در در دوره های مختلف  بوده می باشد. سازمانهای ایمان محور در ایران باستان سابقه دیرین دارد و در دوره جدید نیز فعالیت انجمن های صنفی در بازار توانست ، ایران را از بحران مغول عبور دهد ( نمازی ، حمیدرضا ،  1386 ، 28 ) . سابقه شکل گیری جامعه مدنی در ایران را شاید بتوان در دوره صفویه پیدا نمود که با ظهور طبقات و گروه های اجتماعی و فعالیت آنها در مناسبات اجتماعی و سیاسی دگرگونی هایی در تاریخ ایران پدید آمد . مانند این طبقات و گروه های جدید در کنار گروه های سنتی مثل اشرافیت زمین دار و اشرافیت دربار طبقه روحانیت که در دوره های بعد تأثیر تعیین کننده ای در تحولات و جریانات سیاسی و اجتماعی داشتند و نیز طبقه تجار نیرو مندی که در نتیجه توسعه تجارت و توسعه ارتباط با غرب به تدریج ظاهر شدند . با روی کار آمدن حکومت قاجار گروه های سنتی به حیات خود ادامه دادند اما روحانیت در این دوره در بیداری مردم جامعه در برخورد با معضلات خارجی گستره وسیعتری از مشارکت در صحنه سیاسی و اجتماعی را برعهده گرفت و نیز پیوند بین روحانیت و بازار مستقر گردید که بعدها دگرگونی های سیاسی  اجتماعی ایران اثرات مهمی را برجای نهاد. همچنین در این دوره در نتیجه طریقه صنعتی شدن و پیچیده شدن روابط اقتصادی و اداری جامعه شاهد ایجاد طبقه روشنفکران هستیم که با افزایش تأثیر آنها در اداره امور اندازه اثرگذاری آنها دگرگونی های اجتماعی افزایش می یابد . با پیروزی انقلاب مشروطه، نظام مشروطه به سمت حزب گرایی و فرقه گرایی رفت و تا زمان استقرار کامل سلطنت رضاخان دو حزب سیاسی تأسیس گردید شامل حزب اعتدال و حزب دموکرات. با ورود اندیشه جدید غرب به ایران از طریق اشخاصی که برای  نخستین بار با صاحبان این فکرها که به ایران در قالب های گوناگون ، تبلیغی ، سیاحتی و مانند آن رفت و آمد داشتند با ایرانیانی که به علت های مختلف به اروپا رفتند و با پدیده ها و ابزارهای اجتماعی غرب بویژه نهادهای جمعی آشنا شده یا حتی به عضویت آن درآمدند و تأثیر بسزایی در شکل گیری نهادها و انجمن های بعدی داشتند. ( دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 1380، 22) . عامل دیگری که در پدید آمدن انجمن ها مؤثر بود می توان به نظام نامه انتخابات اصنافی دور اول مجلس شورای ملی مصوب 17 شهریور 1285 تصریح داشت که در آن بر تشکیل انجمن های برای نظارت بر انتخابات در شهرهای ایران تصریح شده می باشد .

[1] Non government organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه