عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

امروزه در نتیجه تحولاتی زیرا افزایش روزافزون تحصیلات عالی و رشد چشمگیر ارتباطات رسانه ای و اینترنتی و آگاهی در ایران شاهد گسترش   NGO ها و  FBOهای سیاسی و اجتماعی، روزافزون هستیم . سازمان های غیر دولتی وایمان محوردر ایران در پی رخدادهای دهه 1370 و پس از گذشت حدود یک دهه از انقلاب 1357 گسترش یافتند . تعداد این سازمان ها در سال 1347 تنها 377 گزارش شده می باشد، اما تا سال 1378 تعداد آنها به 4000 رسید، که از آن میان، بسیاری دیگر وجود دارند که به ثبت نرسیده اند. همچنین در حالی که از سال 1355 تا سال 1365 تنها 13 سازمان غیر دولتی زنان در ایران وجود داشت، تا سال 1379 این تعداد به 158 سازمان ثبت شده و 92 سازمان ثبت نشده رسید . در سال 1380 این تعداد به 228 سازمان ثبت شده و 200 ثبت نشده و در سال 1381 به 279 ثبت شده و 289 ثبت نشده افزایش یافته می باشد . یکی از عوامل رشد کمی سازمانهای مردم نهاد تأثیر برنامه سوم توسعه می باشد که برای دوره برنامه چهارم نیز تنفیذ شده می باشد . در این برنامه برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی بر بهره گیری از توان سام و سمن تأکید شده می باشد . برای نمونه براساس بند « ه » ماده 194 ” ارتقاء مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات قانون برنامه سوم خیریه، در برنامه های فقر زدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده-  های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال طرفداری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی انجام می شود . در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ادامه بند « ه »براین مسأله  تأکید شده می باشد که : ” اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی … مانند اهداف توسعه ای  دولت بشمار می آید ” .  همچنین ماده 96 بند ب شماره 6 قانون نیز بر مردم و سازمان های غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد تأکید دارد همینطور در بند « ی » این مسأله یاد شده می باشد دولت بایستی نسبت به تهیه و تدوین طرح جامعه توانمند سازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانواده با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط و تشکل های غیر دولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه در بستر قانون برنامه سوم و برنامه چهارم می توان زمینه های علمی روشنی از طرح همکاری سازمانهای غیر دولتی زنان و دستگاه های دولتی مسئول مربوطه ایجاد نمود . اگر این فرض را بپذیریم که رویکرد دولت به مسئله سازمانهای غیر دولتی زنان، رویکردی توسعه ای با تأکید بر مشارکت سطح بالای افراد جامعه در توانمندسازی می باشد و در این راه، مسئله جنسیت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، دولت به دنبال متناسب کردن و تدوین راهکارهایی برای اصلاح ارتباط خود با سازمانهای غیر دولتی زنان می باشد. از دیگر عوامل رشد سازمانهای مردم نهاد به ویژه در فعالیت زنان گرایش های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی می باشد . شعار راهبردی”  کُلّکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته ” که برگرفته از آموزه های اسلامی می باشد تأثیر مؤثری در ترغیب افراد به تشکل های غیردولتی برای ایفاء وظیفه اجتماعی دارد ( همان ، 125) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه