تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

اجرای مدل تاپسیس منجر به پیشنهاد 2 فضا برای توسعه­ی فیزیکی در شهر اراک گردید:

  1. اولویت اول به فضایی اختصاص دارد که شهر اراک در آن قرار دارد، که دارای ویژگی­های زیر می باشد:

شهر اراک در بهترین فضا به لحاظ شاخص­های انتخابی قرار دارد و اظهار کننده آنست که برای توسعه آتی شهر لازم می باشد که شرایطی همانند همین شرایط برای اسکان و زندگی ساکنین پیدا نمود، لذا با در نظر داشتن نظر کارشناسان شهر می­توان چنین نتیجه گرفت که احیای بافت فرسوده و توسعه عمودی شهر می­تواند در اولویت باشد.

  1. اولویت دوم، اختصاص به فضایی در شمال غربی شهر اراک دارد که در فاصله 9590 متری از

شهر واقع شده می باشد. منطقه مورد نظر در کنار جاده ارتباطی اراک- فرمهین واقع شده می باشد.

در این فضای پیشنهادی 3 روستای محمدیه، سوسن­آباد و ابراهیم آباد قرار دارد. کاربری عمده

 

1-1    ارزیابی نتایج مدل با روش کمی و مشاهدات میدانی

برای مطالعه منطقه پیشنهادی، مشاهدات میدانی انجام گردید؛ برای مطالعه شرایط فیزیکی بستر اولویت دوم انتخابی، از 4 نقطه به گونه تصادفی از عمق 40 سانتی متری، نمونه برداشت گردید.

با در نظر داشتن آن چیز که محاسبات نشان می­دهد با تجزیه و تحلیل و مطالعه بر روی دانه بندی رسوبات و نمودارهای به دست آمده، مشخص گردید که نمونه­های برداشت شده از نظر دانه بندی مخلوطی از درشت دانه و ریز دانه بوده می باشد. پس از به دست آوردن جورشدگی رسوبات نمونه­های برداشت شده، آن را با شاخص جور شدگی رسوبات فولک مقایسه نمودیم. مطابق جدول استاندار فولک نوع جورشدگی در نمونه 1 خوب جور شده، نمونه2 جورشدگی بد یا ضعیف، نمونه 3 جورشدگی خیلی بد یا ضعیف، نمونه 4 خیلی خوب جور شده طبقه بندی می­شوند. جور شدگی متفاوت در نمونه­ها به آن علت بود که رسوب از جایگاه­های مختلف برداشت گردیده می باشد. همچنین حاکی از آن می باشد که یک جریان آبی به کرات وارد منطقه شده می باشد و با در نظر داشتن شرایط منطقه(شیب، ارتفاع و…) به شکل­های مختلف قرار گرفته می باشد؛ عدم یکنواختی در نمونه­های مکان­های مختلف از ویژگی­های دشت­های سیلابی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه