تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از کج شدگی برای تعبیر و تفسیر محیط رسوبی فرآیندهایی که باعث حمل و نقل شده می باشد بهره گیری می گردد. ضریب کج شدگی در 3 نمونه مثبت می­باشد. این امر نشان دهنده آنست که رسوب­گذاری در یک محیط آرام صورت گرفته می باشد و اکثریت رسوبات دانه ریز می­باشد.

ضریب تقارن در منحنی رسوب به مطالعه نظم در در دو طرف مدیا(میانه) می­پردازد زیرا که ممکن می باشد در منحنی رسوب نظم مستقر باشد اما در دو طرف مدیان گسترش ذرات متفاوت باشد. مقدار این ضریب برای منحنی متقارن صفر می باشد. اگر ذرات ریز منظم­تر باشد، ضریب تقارن منفی و اگر ذرات درشت منظم­تر باشد، مثبت می باشد. مطالعه ضریب تقارن برای 3 نمونه نشان می­دهدکه ذرات درشت منظم تر می باشد. و تنها نمونه رسوب شماره 3 دارای ضریب کج شدگی منفی با ذرات ریز منظم­تر می­باشد.

بستر مورد نظر یک بستر سیلابی می باشد، استدلال برآنست که قبل از هر چیز این منطقه در یک مکان سیلابی قرار گرفته می باشد، استدلال دوم نتایج واکاوی رسوب می­باشد؛ احتمال می­رود که این بستر در آخرین دوره بارانی به وجودآمده می باشد؛ پس ممکن می باشد که منطقه با دوره بازگشت طولانی با سیل درگیر باشد. بدین مقصود دوره بازگشت سیل در ایستگاه اراک مورد مطالعه قرار گرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه