عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    نتایج مدل داده و بحث روی آن

عدم قطعیت در نتیجه یک پروژه می‌تواند از شکاف در داده‌ها، دانش کافی در مورد یک اکوسیستم، و یا تغییرپذیری طبیعی ساده منجر گردد. توصیف اثرات این عدم قطعیت­ها گام ضروری در توسعه مدل مفهومی موثر می باشد. یک روش مشخص برای یکپارچه سازی و تجسم این اطلاعات می‌تواند به تیم توسعه پروژه (PDT) اجازه اولویت‌بندی فرمول‌های جایگزین و مقایسه کارآمد دهد. در نتیجه احتمال موفقیت پروژه بهتر می گردد.( Andrew, et al.,2010)

هر چند که در نظر گرفتن چارچوب عوامل در هنگام ارزیابی پروژه­های محیط زیست و حفاظت از محیط زیست، بسیار مهم می باشد؛ اما به گونه همزمان در نظر گرفتن همه نیروهای مختلف تاثیر گذار در یک مکان ، کار دشواری می باشد. مدل مفهومی می­تواند به انجام این ارزیابی کمک کند. مدل مفهومی یک ابزاری که به گونه بصری به تصویر می­کشد چارچوبی که در آن یک پروژه در حال کار می باشد و به ویژه، نیروهای اصلی که در حال تاثیر گذاری بر تنوع زیستی در یک مکان هستند(Margoluis, et al.,2009:139).

هندرسون و انلی برای بهره گیری از مدل‌های مفهومی دستورالعملی ارائه داده‌اند، این دستورالعمل برای بهتر شدن برنامه ریزی سیستم گسترده و بهره‌برداری از پروژه‌های منابع آب، نیروهای شرکت مهندسین ارائه شده می باشد. مدل‌های مفهومی ابزاری برای نشان دادن روابط، تجزیه وتحلیل ساختار، عملکرد و روابط سلسله مراتبی سیستم‌های تحت تاثیر ارائه می‌دهند. حرکت بسمت پروژه‌های بازسازی اکوسیستم و بسمت پایداری اقتصادی و سیستم‌ها مناسب بوم شناختی، توجه فعالیت نیروها بصورت یک سیستم گسترده شامل موارد زیر را باعث می گردد: شناخت پاسخ منابع طبیعی به محرک تنش‌زا و تغییرات محیطی، ارائه خدمات قابل اعتماد (بعنوان مثال: کاهش خطرات سیل و نگهداری تنوع زیستی)، طراحی و مدیریت کردن پروژه‌ها به شیوه‌ای پایدار Henderson et al O’Neil., 2004))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه