تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

2آزمون فرضیه:

فرضیه ما در این پژوهش” فاصله از پلایای میقان مهم­ترین عامل در توسعه­ی فیزیکی شهر اراک می باشد” با در نظر داشتن تأثیر پلایای میقان بعنوان حوضه­های انتهایی و حساسیت آن­ها به تغییرات اقلیمی، هیدرولوژی و فعالیت­های انسانی لذا پلایاها جزئ لاینفک حوضه­های بسته می­باشند. در این پژوهش نیز شاخص­های انتخابی از کل حوضه برداشت گردید تا تاثیر پلایای میقان در آن­ها دیده گردد.

مشاهدات میدانی و نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که شاخص­های انتخابی تحت تأثیر پلایای میقان می­باشد. برای مثال: تغییرات شاخص­های توپوگرافی به سمت میقان طریقه کاهشی دارند، از طرفی اندازه رواناب و گسترش بسترهای سیلابی طریقه معکوس را نشان می­دادند، شاخص­های گسل و فاصله از خطوط گسل نیز به دلیل تأثیر ژنتیکی در ایجاد فرو رفتگی میقان و حضور شهر اراک به دلیل قرار گیری در جایگاه زهکشی مناسب، نیز مرتبط با جایگاه پلایای میقان می­باشد.

لذا فرضیه قابل پذیرش می باشد، از طرفی شواهد میدانی حاکی از تأثیر این پلایا در محدودیت­های شهری می­باشد. برای نمونه اراک در حال حاضر دارای بادهایی از سمت شمال می باشد که گرد و غبار میقان را در فصل گرم به داخل شهر می­آورد همچنین زمین­های اطراف را زهکشی می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3 پیشنهادات:

ملاحظاتی که در تحقیقات آتی بایستی در نظر گرفته گردد:

– . توسعه­ی فیزیکی در شهرهای قلمرو خشک پیشنهاد می­گردد با در نظر داشتن جایگاه تالاب­ها و پلایاها باشد.

– برای جلوگیری از گسترش آلودگی و نابودی اکوسیستم­های تالاب­ها پیشنهاد می­گردد شهرهایی که به سمت تالاب­ها زهکشی می­شوند مورد مطالعه قرار گیرند.

– پیشنهاد می­گردد الگوی زهکشی مصرف آب در شهرهای حاشیه­ی پلایا با توجه بهره گیری مجدد از زه­آب شهری مورد مطالعه قرار گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه