عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • رساله دکتری موسی کاظمی(1378) تحت عنوان ” ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری-پژوهش موردی: شهر قم” جزء اولین پژوهش هایی می باشد که با دید جغرافیایی و توجه اجتماعی-اقتصادی به مطالعه و ارزیابی طریقه توسعه شهری بر مبنای پارادایم پایداری پرداخته می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و میدانی برای ارزیابی و آزمون پایداری به تحلیل آمارهای جمعیتی، کاربری ها، تراکم و توزیع امکانات و مراکز خدماتی بین مناطق و حوزه های شهری پرداخته می باشد. برای پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات آغاز بعضی شاخص های اجتماعی- اقتصادی انتخاب شده می باشد که نمایانگر بعضی نیازها و مسائل مناطق و حوزه‌های شهر قم می باشند که ناپایداری اجتماعی را به وجودمی آورند. سپس با روش امتیاز استاندارد موریس رتبه توسعه یافتگی مناطق و حوزه‌ها بدست آمده می باشد. نتیجه پژوهش نشان دهنده پایداری در سطح کل شهر می باشد، اما بر اساس شاخص های مورد بهره گیری ناموزونی هایی در شاخص توسعه انسانی و اجتماعی حوزه‌ها و مناطق شهر قم دیده می گردد و ناپایداری شاخص های توسعه در ظرف زمانی مورد تأیید گردید(موسی کاظمی،1378).
  • محمد رضا علی بابایی(1382) در پایان نامه خود با عنوان “تأثیر شهرهای کوچک در توزیع فضایی جمعیت: نمونه استان سیستان و بلوچستان” به ارزیابی پیرامون نظام سلسله مراتب شهری و مطالعه تأثیر شهرهای کوچک در تعادل بخشی فضایی جمعیت استان سیستان و بلوچستان پرداخته می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد، نظام ارتباطی بین سکونتگاهی استان در قالب نظام سلسله مراتبی، متکی بر محوریت زاهدان استوار گردیده و سایر نقاط سکونتگاهی مورد مطالعه، تأثیر چندانی در این نظام شهری ندارند. این درحالی می باشد که شهرهای کوچک استان درسال1365 و 1375به ترتیب 21 و 14درصد جمعیت را در خود جای داده بودند. در حالیکه این اندازه در سال 1380 به 2 درصد تنزل یافته می باشد که نشان دهنده جایگاه ضعیف شهرهای کوچک در سلسله مراتب شهری استان می باشد. لذا با قبول تاثیر‌گذاری جمعیتی شهرهای کوچک در طول دوره 65 تا 75 و قبول نابرابریهای توزیع حال حاضر شبکه شهری استان می‌بایست در جهت متعادل کردن نظام شهری استان، توجه لازم به رده جمعیتی شهرهای کوچک مبذول گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه