عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ضرورت کاربردی

علاوه بر ضرورت های شناختی، وجود مسائل ریشه دار و پردامنه در حوزه های برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه شهری، سبب گردید این موضوع را برای پژوهشی گسترده و مبسوط انتخاب کنیم. نکات ذیل مانند مواردی هستند که در انتخاب این موضوع دارای اهمیت بوده و ضرورت در نظر داشتن برنامه ریزی توسعه پایدار آنرا ضروری می ساختند:

  • پویایی نظام شهرنشینی استان، ضرورت هدایت روندهای جاری و آتی توسعه در شهرهای کوچک را بر اساس پارادایم پایداری اجتناب ناپذیر می سازد.
  • پایداری این شهرها خواهد توانست سر زندگی و حیات اجتماعی و اقتصادی را در درون این شهرها تقویت کند.
  • بهبود کیفیت زندگی و امکانات شهرهای کوچک استان و پایداری آن ها، کششی موثر برای جذب مهاجرین روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگتر استان خواهد بود
  • بهبود کیفیت زندگی در این شهرها باعث جلوگیری از مهاجرت شهروندان آن به شهرهای بزرگتر استان و سایر شهرهای کشور خواهد گردید.
  • تقویت و توسعه درونی این شهرها در درازمدت می تواند به کاهش تمرکز ناخواسته صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ منجر گردد.

1-5- اهداف پژوهش:

پژوهش حاضر به عنوان پژوهشی بنیادی-کاربردی، در صدد بهبود و تکمیل ساختار انتظام یافته نظری-مدیریتی در فرایند توسعه پایدار شهرهای کوچک می باشد، چراکه تا کنون، مطالعات انجام گرفته فاقد چنین بینش و موضع گیری نظری-کاربردی توامان در این زمینه بوده اند. هدف کلی این پژوهش، تبیین و مطالعه سطح مولفه های پایداری در توسعه شهرهای کوچک استان و در نهایت، ارائه الگویی جامع و کلی در تقویت پایداری این شهرها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه