عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

این رساله بر شناخت و تبیین طریقه تحولات توسعه در ساختار درونی شهرهای کوچک که بطور مستقیم بر توسعه و فضای محلی آنها نیز تاثیرگذارست، متمرکز شده می باشد و از نتایج اولیه آن، نبود پایداری و وجود چالش های عمده اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی در دستیابی به توسعه پایدار شهری در این شهرهاست؛ از این رو، مطالعه شناختی-تبیینی حاضر، با مروری نقادانه بر همه دیدگاهها و نظریه های مرتبط با ارزیابی پایداری شهرهای کوچک، به بسط مفهومی-کارکردی اهمیت و جایگاه این گروه از شهرها در پایداری اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و اکولوژیکی ساختار درونی و بیرونی آنها در سطوح منطقه و محلی کمک خواهد نمود.

به این ترتیب، یکی از مسائل مهم و بنیادی در تعمیق و بسط حوزه علمی و سیاست گذاری توسعه محلی-منطقه ای موضوع پایداری توسعه در مناطق محتلف کشور و مانند استان مورد مطالعه، تحلیل و تبیین سطح پایداری ساختار درونی سکونتگاههای کوچک شهری که بیشترین تعداد و گستردگی پهنه ای را در سطح استان مازندران دارند و ارزیابی عوامل موثر بر آنها بوده می باشد؛ موضوعی که تا به حال کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته می باشد.

استان مازندران  با وسعت حدود، 4/23756  کیلومتر مربع معادل5/1 درصدمساحت کشور را به خود اختصاص داده می باشد. این استان در سال 1390 دارای 19  شهرستان، 53 مرکز شهری، 46 بخش، 112 دهستان و 3138 آبادی دارای سکنه بوده می باشد. تراکم نسبی در استان 4/129 نفر در هر کیلومتر بوده می باشد. بر اساس نتایج آخرین سرشماری(1390) 7/54 در صد جمعیت استان در شهرها و 3/45 درصد جمعیت در روستاها ساکن بوده اند. از لحاظ توزیع فضایی شهرها از 53 نقطه شهری در سطح استان، 46 شهر جمعیتی کمتر از 50 هزار نفر دارند(جدول1-1). به تعبیری دیگر 86.7 درصد از شهرهای استان مازندران در گروه شهرهای کمتر از 50 هزار نفر قرار دارند که از این نظر با شرایط ملی(87.1 درصد کشور) همخوانی قابل توجهی دارند(جدول1-2).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه