عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه اقتصادی: نرخ بالای بیکاری و بار تکفل شغلی در این شهرها، نبود توازن ناحیه ای در اشتغال و بیکاری در بین شهرهای استان، عدم طرفداری کافی مالی از بخش های تولیدی در این شهرها، نبود صنایع تبدیلی، مهاجرت نیروهای فعال، سرمایه گذاری های محدود بخش خصوصی و محدودیت سرمایه گذاری بخش دولتی باعث گردید تا فعالیت های اقتصادی در شهرهای کوچک از سازو کارهای نهادی مناسب و قانونمند که منجر به منافع سازمان یافته و سود مناسب گردد برخوردار نباشند. در نتیجه این امر،  مهاجرت از این شهرها به شهرهای بزرگتر افزایش می یابد. اتکای اقتصاد اکثر شهرهای کوچک به بخش کشاورزی و استعداد ضعیف این بخش در ایجاد فرصتهای شغلی و مسایل مربوط به آن یکی از عوامل اصلی می باشد که بنظر می رسد به لحاظ ساختاری، شهرهای کوچک استان را به گروه شهرهای مهاجر فرست کشانده می باشد.

حوزه اجتماعی:  وجود مسائلی مانند کیفیت نامناسب زیرساخت های بهداشتی-درمانی و اجتماعی-فرهنگی متناسب با ساختار اجتماعی شهرهای کوچک، افزایش بزهکاریها و ناهنجاری ها ناشی از رشد روز افزون بیکاری و پیدایش جامعه طبقاطی، کیفیت نامناسب فضاها و مراکز آموزشی، درمانی و ورزشی، سرانه پایین خدمات شهری، شتاب بیشتر مهاجرت در شهرهای کوچک استان و خارج شدن نیروی تحصیل کرده و کارگران ماهر به دلیل کمبود یا ناپایداری فرصت های شغلی، حیات این شهرها را مورد تهدید جدی قرار داده می باشد؛ بطوری که بر اساس نتایج مرکز آمار(1390) بالاترین نرخ مهاجرت های بین شهری در استان مازندران مربوط به شهرهای کوچک آن بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد