سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه ها :‌

با عنایت به اینکه هدف اصلی این پژوهش سنجش اندازه پایداری سکونتگاههای شهری کوچک می باشد، فرضیه های اصلی این پژوهش به تبیین ذیل تعریف می شوند:

  • با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، شهرهای کوچک استان از اندازه پایداری ضعیفی برخوردارند.
  • ” به نظر می رسد که شاخص های بعد کالبدی از وضعیت بهتری نسبت به شاخص های ابعاد دیگر برخوردارند.
  • به نظر می رسد برای رسیدن به پایداری مولفه های بعد اقتصادی از وزن بیشتری برخوردارند.
  • توسعه پایدارشهری در شهرهای کوچک استان منوط به اتخاذ استراتژی های تدافعی بر اساس الگوی برنامه ریزی استراتژیک می باشد.

1-3- متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه موضوع اصلی رساله حاضر، ” تحلیل و ارزیابی پایداری”  کانون محوری این پژوهش جای گرفته می باشد، و نیز با عنایت به نحوه عملیاتی کردن این مفاهیم، تعیین متغیرها مانند گام های اساسی به شمار می آید. متغیرهای پژوهش حاضر مشتمل بر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته به تبیین زیر می باشد:

  • متغیرهای مستقل: شاخص های ابعاد توسعه پایدار شهری به عنوان متغیرهای مستقل در این پژوهش در نظر گرفته شده اند که شامل چهار بخش؛ شاخص های پایداری زیست محیطی، شاخص های پایداری اجتماعی، شاخص های پایداری اقتصادی و شاخص های پایداری کالبدی می باشد.
  • متغیرهای وابسته: ساختار درونی – کارکردی شهرهای کوچک منتخب استان در حوزه های اقتصادی، کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی و محیط زیست به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه