سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت شناخت و تبیین موضوع پایداری در شهرهای مورد مطالعه نیز از دو جنبه قابل توجه می باشد: یکی از حیث ماهیتی و دیگری از لحاظ دانش کاربردی.

  • از حیث ماهیتی، به علت های متعددی که پیشتر مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، تفکر و نظریه پردازی در حوزه مطالعات شهرهای کوچک، علاوه بر اینکه به تکمیل و ارتقای بحث های متنوع تأثیر آفرینی آنها در توسعه حوزه درون شهری و پسکرانه روستایی کمک می نماید، از جایگاه ویژه ای در مطالعات گسترده شبکه های سکونتگاهی ملی، منطقه ای و محلی برخوردارست. از این رو، مطالعه و مطالعه نظری و ماهیتی موضوع، به ارتقای دایره شناختی و ادراکی در مبانی نظری مطالعات شهری کمک می کند. همچنین بنابر برآوردهای سازمان ملل، در آینده قابل پیش بینی، بیشترین نرخ رشد شهرنشینی در شهرهای کوچک و متوسط روی خواهد(Cohen,2005:11). لذا، تدوین استراتژی توسعه شهری پایدار برای این شهرها اجتناب ناپذیر خواهد بود. ثانیاً، شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ به لحاظ دسترسی به خدمات اساسی و امکانات و زیرساخت ها در شرایط نابرابر و ناعادلانه تری قرار دارند و نرخ فقر نیز در این شهرها بالاتر می باشد (Cohen.1995:19). و ثالثاً، توان مدیریت محلی نیز در شهرهای متوسط و کوچک ضعیف تر می باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی از شهرهای متوسط و کوچک، ظرفیت نهادی و سازمانی لازم را برای مدیریت رشد سریع جمعیتی شان ندارند. همچنان که شهرها رشد می کنند و تکامل می یابند، مدیریت آنها نیز پیچیده تر می گردد. رابعاً، شهرهای کوچک تأثیر شایان توجهی در نیل به نظام اسکان متوازن در سطوح منطقه ای اعمال می کنند و باعث تراوش اثرات رشد به نقاط پیرامونی می شوند. خامساً دست یابی به عدالت، برابری و کارایی در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها بیشتر می باشد و در نهایت اینکه، توسعه پایدار درونی این شهرها، زمینه را برای توسعه ی همه جانبه سرزمینی فراهم می کند. این علت های حکایت از آن دارند که در نظر داشتن شهرهای کوچک و پایداری توسعه آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. لذا اهمیت و ضرورت پایداری شهرهای کوچک را می توان اینگونه بیان نمود که: پایداری توسعه ساختار داخلی شهرهای کوچک تضمین کننده پایداری توسعه در سطوح پایین نظام سکونتگاهی(روستاها) و سطوح بالای این نظام شهری(شهرهای میانی و بزرگ) می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه