سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مهدوی(1389) در رساله دکتری خود با عنوان “ارزیابی توسعه گردشگری روستایی در ایران(مورد: روستاهای تاریخی و فرهنگی کشور) با هدف توسعه روش عملی ارزیابی و پایش پیشرفت به سوی توسعه پایدار گردشگری روستایی(SRTD) بر حسب کیفیت سیستم انسلنی و طبیعی و با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و پیمایش به ارائه شاخص‌ها و معیارها با نظرخواهی از خبرگان برای اندازه‌گیری پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی-فرهنگی ایران پرداخته و سپس با بهره گیری از شاخص‌های استخراج شده در قالب پرسشنامه به صورت میدانی و با نظرخواهی از مردم، مسئولان و گردشگران به ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت بسوی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی- فرهنگی کشور در محدوده زمانی مشخص بوسیله بارومتر پایداری پرداخته می باشد. نتایج بدست امده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص های مذکور در سطح روستاهای مورد مطالعه، بیانگر این مطلب می باشد که ابعاد اجتماعی و اقتصادی گردشگری از پایداری بیشتری نسبت به بعد محیطی در روستاهای مورد مطالعه برخوردارند و همچنین این روستاها از سطح پایداری نسبتاً ضعیفی برخوردارند. لذا در جهت رفع ناپایداری ها بایستی اصول و الزامات رویکرد توسعه پایدارگردشگری در سیاست ها و برنامه های اجرایی به کار گرفته گردد تا از این طریق توسعه گردشگری در نواحی روستایی و به خصوص روستاهای تاریخی فرهنگی کشور پایدار گردد.
  • سید هادی حسینی در رساله دکتری خود در سال 1389 با عنوان “الگوسازی پایداری توسعه‌ی شهر میانی سبزوار”، وضعیت پایداری شهر سبزوار را مورد مطالعه قرار داده می باشد. روش پژوهش این رساله مبتنی می باشد بر بهره گیری از روشی ترکیبی که شامل بهره گیری از روشهای اسنادی، مصاحبه و نظاره و روش پیمایشی (پرسشنامه ای) می باشد. تکنیک های مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتمل هستند بر آزمون آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن و ضریب همبستگی رتبه ای کندال، آزمون t تک نمونه ای، مدلی تحلیلیSWOT، تحلیل سلسله مراتبی AHP و تکنیک دلفی. در این پژوهش مجموعه ای از شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی مبنای تحلیل قرار گرفته می باشد. یافته ها نشان می دهند که بر اساس شاخص های منتخب که بالغ بر 50 شاخص می باشد و تحلیل داده های پرسشنامه ای، شهر سبزوار در شرایط کنونی در وضعیت ناپایداری بسر می برد و این ناپایداری بخصوص در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و طبیعی  بارزتر می باشد. نبود مدیریت یکپارچه شهری و عدم بهره گیری از نظرات شهروندان، نرخ بالای بیکاری و ناپایداری بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای شهرداری سبزوار و قرارگیری شهر در محدوده با خطر نسبی بالای زلزله به همراه کمبود منابع آبی شهر مانند اصلی ترین عوامل دخیل در ناپایداری شهر سبزوار هستند. متأسفانه قابلیت های بالقوه شهر مانند گردشگری و آموزش عالی در برنامه ریزی های چندان مورد توجه قرار نگرفته می باشد. در پایان این رساله با بهره گیری از توجه برنامه ریزی راهبردی و بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل SWOT اقدام به تدوین راهبردها و راهکارهای توسعه شهر و اولویت بندی آنها گردید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه