عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های استنباطی و آزمون فرضیات

در این قسمت هر کدم از فرض ها به صورت آماری، در دو فرض صفر( H­0 ) و فرض یک یا مقابل(H1 ) اظهار می شوند. قبول فرض صفر به معنای عدم تاثیر و وجود ارتباط بین دو متغیر و قبول فرض یک یا مقابل به معنای وجود تاثیر و ارتباط معنی دار بین دو متغیر می باشد. ملاک پذیرش فرض یک این می باشد که سطح معنی داری آزمون (p-مقدار) کمتر از سطح خطای نوع اول درنظر گرفته شده، باشد. در این پژوهش سطح خطای نوع اول را برابر با 5 درصد در نظر می گیریم.

سطح معنی داری آزمون(p-مقدار) ملاکی می باشد برای تعیین اینکه داده های نظاره شده که در آماره آزمون اختصار شده اند، تا چه اندازه از مقدار صفر فاصله دارد. هر چه سطح معنی داری آزمون کمتر باشد، احتمال درست بودن فرض یک بیشتر می باشد.

الف) آزمون فرض اول

فرض صفر(H0 ): در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق نیستند.

فرض مقابل(H1 ): در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

برای آزمون این فرض، از پاسخ‌های سوال 5 و سوال 6 بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون t استیودنت تک نمونه‌ای برای این آزمون، در جدول زیر ارائه می‌گردیده می باشد.

با در نظر داشتن جدول 9-5، نظاره می گردد که p مقدار آزمون تا سه رقم اعشار برابر صفر می باشد. از آنجاییکه p مقدار آزمون کمتر از 5 درصد می باشد، پس فرض H0 رد شده و فرض H1 تایید می گردد. پس با در نظر داشتن پاسخ‌های بدست آمده از نمونه، می توان نتیجه گرفت که:

در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

همچنین سوال 7 نیز به این فرض مربوط می گردد. که به صورت زیر مطرح گردیده می باشد و نتایج آن در جدول 9-5 ارائه گردیده می باشد.

سوال 7: آیا سازمان های ایمان محور را با سازمان های مردم نهاد در محله خود دقیقاً از هم تشخیص و تفکیک می دهید ؟

همانطور که از جدول 10-5 بدست می‌آید، حدود 60 درصد پاسخ دهنده‌گان، به این سوال که آیا سازمان های ایمان محور را با سازمان های مردم نهاد در محله خود دقیقاً از هم تشخیص و تفکیک می دهید، پاسخ خیر داده اند. این به این معنی می باشد که سازمان‌های ایمان محور و محله محور برای بیشترین تعداد پاسخ دهنده‌گان، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند . پس فرضیه اول اثبات و تأیید می گردد .

ب) آزمون فرض دوم

فرض صفر(H0 ): مهمترین وجوه کارکردی این سازمان‌ها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه‌های خدمات اجتماعی-آموزشی، زیست محیطی و بویژه نیاز‌های اساسی ساکنان نمی‌باشد.

فرض مقابل(H1 ): مهمترین وجوه کارکردی این سازمان‌ها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه‌های خدمات اجتماعی-آموزشی، زیست محیطی و بویژه نیاز‌های اساسی ساکنان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه