عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

پایایی پرسشنامه:

یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری ( که در این پژوهش پرسشنامه می باشد) پایایی آن می باشد. پایایی به مفهوم این می باشد که ابزار اندازه گیری، در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. برای ارزیابی پایایی یک پرسشنامه، شیوه های مختلفی هست. یکی از این روش ها، بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ می باشد. اگر ضریب آلفای کرونباخ را با α نشان دهیم، در این صورت:

α=    

که در آن:

k= تعداد سوالات

Si= انحراف معیار پاسخ های نمونه پیش آزمایی، برای سوال i ام

S= انحراف معیار پاسخ های نمونه پیش آزمایی، برای همه سوالات

اگر ضریب آلفای کرونباخ، بزرگتر از 0.7 باشد می توان گفت که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

در پژوهش حاضر، به مقصود ارزیابی پایایی پرسشنامه، نمونه ای شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر  0.73  می باشد. از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بزرگتر از 0.7 می باشد، پرسشنامه تهیه شده، از نظر پایایی قابل قبول می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد