عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل داده ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات، برای هر نوع پژوهش، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع پژوهش می باشند، تجزیه و تحلیل اطلاعات، از اصلی ترین و مهم ترین بخش های پژوهش به شمار می رود. داده های خام با بهره گیری از نرم افزار های آماری تجزیه و تحلیل می شوند و پس از پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات در نمونه آماری فراهم آمده اند، اختصار سازی، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها، به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید.

اولین مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل توصیفی می باشد. در تحلیل توصیفی با بهره گیری از روش های آمار توصیفی، داده ها صرفاً برای مطالعه و توصیف وضعیت یک گروه( نمونه) یا یک جایگاه به کار می طریقه. مثلاً وضعیت سنی، نوع شغل، تحصیلات و … . اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیر ها و تحلیل مجموعه متغیر ها برای تبیین علت، از عهده آمار توصیفی خارج می باشد. تأثیر آمار توصیفی در واقع، جمع آوری، اختصار کردن و توصیف اطلاعات کمی بدست آمده از نمونه ها یا جامعه ها می باشد. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی دهد، بلکه کوشش می کند آن چیز که را که از مطالعه گروه نمونه به دست آورده، به گروه های مشابه بزرگتر (جامعه) تعمیم دهد. به روش هایی که از طریق آن ها، ویزگی های گروه بزرگتر از طریق ویژگی ها در گروه کوچکتر استنباط می گردد، روش های آمار استنباطی گفته می گردد.

5-2  روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها

در این بخش برای تجزیه و تحلیل پاسخ های جمع آوری شده، از روش های آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی، درصدها، نمودارها و شاخص های آماری میانگین و انحراف استاندارد، به مقصود اختصار سازی و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی( دموگرافیک) نمونه بهره گیری شده می باشد. روش‌ آمار استنباطی که برای آزمون فرض‌ها و همبستگی بین متغیر‌ها بهره گیری شده می باشد، شامل آزمون t تک نمونه ای می باشد که در زیر تبیین داده شده می باشد.

اگر هر کدام از فرضیه‌های پژوهش را به صورت آماری زیر اظهار کنیم

 

که در آن H0  یا فرض صفر، به معنای نادرست بودن فرضیه مورد نظر و عدم وجود ارتباط بین دو متغیر می باشد و H1­ یا فرض مقابل، به معنای درست بودن فرضیه و وجود  ارتباط معنی دار بین دو متغیر می باشد. آماره آزمون، t، به صورت زیر محاسبه می گردد:

که در آن:

:  میانگین پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه مورد نظر

: واریانس پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه مورد نظر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه