عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن تعاریف مختلف وشناخت سازمان های ایمان محور ودیگرسازمان های غیر دولتی از دیدگاه ها و نظریه های مختلف به خصوص مدیریت و توسعه پایدار محله ای و همچنین ویژگی های سازما ن های ایمان محور که در فصل اول و دوم مورد تأکید قرار گرفت محور  گفتمان این رساله را تشکیل می دهد ، و درادامه با شناخت محدوده مورد مطالعه ، منطقه و محلات مختلف آن از طریق ویژگی های تاریخی ، طبیعی ، انسانی و کالبدی در فصل سوم به عملکرد (Fanction  ) سازمان های ایمان محور در محدوده محلات مورد مطالعه در فصل چهارم پرداخته گردید و این در مدیریت و توسعه محله ای مؤثر خواهد بود و در محله های مورد نظر منطقه یک شهر تهران نیز مؤثر واقع قرار گرفت . نتایج بدست آمده در فصل پنجم این رساله که از طریق پرسشنامه در قالب سیزده سؤال و با حجم نمونه ای برابر با 255 شهروند که با بهره گیری از آزمون های استنباطی نظیر ضریب آلفای کرونباخ ، آزمون T استیودنت تک نمونه ای و آزمون (  p– مقدار ) مورد مطالعه قرار گرفتند کمک شایانی به شناخت هر چهار فصل این رساله ارائه می دهد و سازمان های ایمان محور که یکی ازسازمان های غیردولتی از بین دیگر سازمان ها می باشد ، مدیریت و توسعه پایدار محله ای را که توسط خود مردم ( برنامه ریزی توسط مردم نه با مردم و برای مردم ) اجرا می گردد گامی به جلو سوق می دهد ، و این همان چیزی می باشد که مردم محلات مختلف  از آن انتظار دارند ، یعنی مشارکت و برنامه ریزی توسط خود مردم و همراهی سازمان های ایمان محور و مردم نهاد محله ای توسط خود مردم ، مدیریت و توسعه پایدار محله ای را بیشتر دربر خواهد گرفت و در محلات مورد مطالعه نیز این طریقه گویای تداوم مدیریت و توسعه محله ای می باشد ، و این یعنی روی آوردن به مدیریت و توسعه محله ای توسط خود مردم که یکی از چشم انداز های تمام محله های ایران را تشکیل می دهد و تشکیل خواهد داد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه