تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

«سنتز یک سیستم منسجم را می توان با یک مدل مفهومی ارائه داد. مدل مفهومی همه عناصری را که برای یک سیستم ژئومورفولوژی با اهمیت می باشد، در کنار هم قرار می­دهد و تعامل و پیوند عناصر مختلفی که با یکدیگر مربوط هستند، را نشان می­دهد. بعضی ها روابط علت و معلولی را نشان می­دهد، مدل مفهومی به تعریف سیستم و توابع به عنوان ابزار بحث برای دانشمندانی که در تجزیه و تحلیل تأثیر دارند، کمک می­کند»( Alkema, et al.,2000:55). «مدل مفهومی در واقع اختصار­ای از سیستم­های ژئومورفیک می باشد، زمانی که ارتباط بین سیستم انسانی و سیستم ژئومورفیک مستقر می­گردد می­توان پارامترهای مهم وکلیدی را که دو جنبه عملکردی دارند را تعریف نمود:

  1. پارامترهای کلیدی در واقع تعیین کننده­ی یک قسمت ویژه از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی هستند.
  2. آن­ها ارتباط متقابل بین قسمت ویژه­ای از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و بشر را توصیف می­کنند.

چنین پارامترهای مهم وکلیدی شاخص نامیده می شوند، به گفته لورنز(1999): “شاخص­ها سیستم را به گونه­ای توصیف می­کنند که اهمیتی بیشتر از ارزش ظاهری­شان دارند، آن­ها به ارتباط اطلاعات و فرآیندهای سیستم کمک می­کنند. معیار غالب در تعیین یک شاخص دانش و ارزیابی علمی می باشد”»(همان:56).

«هر چند که در نظر گرفتن چارچوب عوامل در هنگام ارزیابی پروژه­های محیط زیست و حفاظت از محیط زیست، بسیار مهم می باشد، اما به گونه همزمان در نظر گرفتن همه نیروهای مختلف تاثیر گذار در یک مکان، کار دشواری می باشد. مدل مفهومی می­تواند به انجام این ارزیابی کمک کند. مدل مفهومی یک ابزاری که به گونه بصری به تصویر می­کشد چارچوبی که در آن یک پروژه در حال کار می باشد و به ویژه، نیروهای اصلی که در حال تاثیرگذاری بر تنوع زیستی در یک مکان هستند»(Margoluis, et al.,2009:139).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه