عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1                       شرایط اقلیمی

«در شکل­گیری اقلیم هر منطقه مقدار بارش تأثیر تعیین کننده­ای بر عهده دارد چنان که مانند عوامل مورد نظر بشر­ها از زمان اسکان اولیه تاکنون در انتخاب یا طراحی مسکن درجه حرارت و اندازه بارش بوده که در این بین اندازه بارش تأثیر مهمتری داشته می باشد. براساس آمار اندازه بارندگی سالانه اراک 5/341 میلیمتر می باشد که در مقایسه با دیگر نقاط استان مرکزی بیشترین حد بارندگی را داراست. از لحاظ توزیع فصلی بارندگی، زمستان با 6/45 درصد کل بارندگی سالیانه پربارش­ترین فصل سال می باشد و فصل­های پاییز و بهار با 28 و 5/25 درصد در مراتب بعدی قرار دارند، همچنین تابستان با تنها 9/0 درصد کل بارندگی کمترین بارش سالیانه را به خود اختصاص می­دهد»(طرح محیط پایدار، 1385: 59).

«اراک در طول سال‌های طولانی اولیه مرطوب و سپس بشدت خشک شده و در سال 1975 بارندگی سالانه در ایستگاه اراک با 520 میلی‌متر به بالاترین حد خود و در سال 1986 به کمترین اندازه با 200 میلی‌متر طی این دورده 22 ساله رسیده می باشد»(طرح توسعه و عمران ناحیه اراک،1383: 11) .

«میانگین درجه حرارت سالیانه ایستگاه اراک 7/13 درجه سانتی­گراد، میانگین دماهای کمینه آن 9/6 درجه سانتی­گراد و میانگین دماهای بیشینه 7/20 درجه سانتی­گراد می باشد. همچنین حداقل و حداکثر مطلق دما به ترتیب 5/30- و 44 درجه سانتی­گراد می باشد»(طرح محیط پایدار،1385: 61).

به‌مقصود ارزیابی شرایط آب و‌ هوایی منطقه ازداده­های دما و بارندگی 10 ایستگاه آب و‌هوایی اطراف شهر اراک بهره گیری گردید. ایستگاه­ها و جایگاه آن ها در جدول زیر آمده می باشد.

از حداقل ها وحداکثرهای دمای ماه های فصل تابستان و ماه­های فصل زمستان در یک دوره 30 ساله میانگین گرفته گردید، و میانگین ماه­های این دو فصل به گونه جداگانه محاسبه و رگرسیون این داده­ها در مقایسه با ارتفاع هریک از ایستگاه‌ها در نرم افزارspss محاسبه گردید. در ادامه تحلیل مربوط به این داده‌ها آمده می باشد که ارتباط‌ی دما و ارتفاع سطح معنی داری بالایی را نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه