تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    پیشینه­ی پژوهش

توسعه­ی فیزیکی در شهر‌ها از ادبیاتی غنی برخوردار می باشد زیرا که با شتاب شهر­نشینی و نیاز گسترده برای اشغال فضا، برنامه­ریزان به این مهم توجه نشان داده­اند. در سطح دنیا و کشور ایران تحقیقات گسترده ای در زمینه­ی توسعه­ی فیزیکی انجام شده می باشد که مهم­ترین تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور به تبیین زیر می‌باشد:

در پژوهشی با موضوع «مطالعه تنگناهای طبیعی توسعه­ی فیزیکی شهر سنندج» ثروتی و همکاران، (1387) برای رسیدن به هدف از نقشه­های توپوگرافی، زمین­شناسی، کاربری اراضی، داده­های هواشناسی، منابع کتابخانه­ای و تحقیقات میدانی بهره گرفته­­اند. درمحدوده­ی مطالعاتی به این نتایج رسیده­اند که عواملی همچون ارتفاعات آبیدر، تپه­های داخل شهر و رودخانه قشلاق تنگناهایی را برای توسعه­ی شهر به وجودآورده­اند. به گونه­ای که تنها4.81 درصد از محدوده­ی مورد مطالعه، مناسب توسعه­ی شهر برشمرده می گردد. کرم و محمدی،) 1388( درپژوهشی دیگر تحت عنوان« ارزیابی وپهنه بندی تناسب زمین برای توسعه­ی فیزیکی شهر کرج و اراضی پیرامونی» تناسب زمین برای توسعه­ی فیزیکی کلانشهر کرج از طریق 9 فاکتور و معیار طبیعی مشتمل بر شیب، سنگ­شناسی، فاصله از گسله­ها، فاصله از شبکه زهکشی، لرزه خیزی، عمق آب زیرزمینی، پوشش، کاربری زمین و نوع لند فرم و با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP) ( [1]در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت.

پژوهشی با عنوان « ارزیابی توسعه­ی فیزیکی شهر شیراز با تأکید بر عوامل طبیعی » نظریان و همکاران، (1388) جهات مناسب برای توسعه­ی شهر پیشنهاد شده می باشد و همچنین شرایط محدودکننده و خطرساز گوشزد شده می باشد و با بهره گیری از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی به ترسیم و تحلیل نقشه ها پرداخته می باشد. زارعی (1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « موانع ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهرشیراز » با بهره گیری از مدل AHP در نرم افزار GIS پهنه بندی زمین برای توسعه­ی فیزیکی شهر بر پایه­ی 8 معیار ( شیب، جنس زمین، سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی، پوشش گیاهی، حریم رودخانه، فاصله ازگسل، ارتفاع و بافت خاک )صورت گرفت و نقشه پهنه بندی زمین بدست آمد. سه پهنه با اولویت دار با تناسب بالا (21516هکتار) با تناسب کم تا متوسط (23069 هکتار) و نامناسب (23289هکتار) برای توسعه فیزیکی شهر شیراز را نشان می‌دهد.

[1].  Analytical Hierrchy process

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه