عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1                       جنس خاک

عمق خاک واحدهای شکل زمین پیرامون شهر اراک کم و از خاک سنگریزه دار و دارای مواد آهکی تشکیل شده می باشد. در ارتفاعات تشکیل خاک منتهی به دره های مرطوب می گردد، اما به طورکلی خاک های منطقه دارای محدودیت های فرسایش پذیری، عمق کم، وجود سنگریزه، ظرفیت نگهداری کم آب و تراکم اندک پوشش گیاهی هستند.

1-2     مواد و روش­ها

1-2-1                        منابع داده

این پژوهش بر پایه نقشه­های توپوگرافی 1:25000 انجام شده می باشد اما بخشی از داده­های خود را از مقیاس­های 1:50000 و 1:100000استفاده نموده می باشد. سیستم تصویر utm و مبنای ارتفاعی WGS24 بوده می باشد.

1-2-1-1             مشاهدات میدانی و تعریف واحد کاری

در این مرحله براساس محدوده مورد مطالعه بازدید میدانی انجام گردید. نقشه­ها با زمین مورد تطبیق قرار گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واحدکاری آغاز براساس توپوگرافی و ضریب ناهمواری[1] در منطقه تعریف گردید اما زیرا اختلافات در این واحدبندی معنی­دار نبود براساس لندفرم­های منطقه واحدبندی صورت گرفت. مطالعه محدوده در چارچوب لندفرم­های شناسایی شده، انجام پذیرفت

(Goudie & Viles., 2010) . 20 لندفرم ناپیوسته شامل موارد زیر در این محدوده تعیین گردید: رسوبات سیلابی، تپه ماهور(سیرک­های یخچالی قدیمی)، پادگانه کم ارتفاع، پادگانه مرتفع، مخروطه افکنه قدیمی، پلایا

1-2-1-2             انتخاب و تعریف متغیرهای موثر در توسعه­ی فیزیکی

به جهت انتخاب متغیرهای مورد نظر در پیشینه مطالعه گردید و از نقطه نظر سایر محققان در ارتباط با توسعه فیزیکی آگاه شدیم. جدول شماره  3- 8 به فاکتورهای موثر در توسعه فیزیکی از نظر تعدادی از محققان تصریح دارد. در واقع مدل داده با اتکا به به نظر سایر محققان ایجاد شده می باشد.

  1. 1. Curvature

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه