عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1             استاندارسازی متغیرها

با در نظر داشتن اینکه مشخصه‌های لندفرم­ها به شکل کمی و کیفی وجود داشت، برای تشکیل ماتریس شاخص‌های کیفی، از مقیاس دو قطبی فاصله‌ای به قرار زیر بهره گیری گردید.

«این اندازه گیری (به صورت فوق برای شاخص‌های با جنبه مثبت) بر اساس یک مقیاس ده نقطه ای می‌باشد به طوری که صفر مشخص کننده حداقل ارزش ممکن و ده مشخص کننده حداکثر ارزش ممکن از شاخص مورد نظر می باشد. همچنین نقطه وسط نیز نقطه شکست مقیاس بین مساعدها و نامساعدها می باشد . این مقیاس اندازه­گیری به گونه مشابه برای شاخص‌های با جنبه منفی به مقصود هماهنگی در محاسبات به صورت ذیل تنظیم می گردد»(مرادی و همکار 1388، صفحه 122):

زیرا مقدار بیشینه و کمینه عددی لایه‌های انتخابی نسبت به همدیگر تفاوت داشت برای یکسان کردن مقدار بیشینه و کمینه عددی لایه‌ها اقدام به استاندارسازی لایه‌ها گردید. نرمال کردن متغیرها بر اساس فرمول فازی انجام گردید. برای لایه‌ها‌یی که با بیشتر شدن مقدار آنها مطلوبیت بیشتری ایجاد می‌گردید از فرمول زیر بهره گیری گردید:

و برای استاندارد سازی لایه‌هایی که با کمتر شدن مقدار آنها مطلوبیت بیشتری ایجاد می‌گردید از فرمول زیر بهره گیری گردید:

به این ترتیب کلیه لایه‌ها مقدار بیشینه و کمینه عددی‌شان بین 0 تا 1 قرار گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه