عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-1   تحلیل واریانس یک طرفه(One- way ANOVA)

واکاوی واریانس به اختصار ANOVA مجموعه­ای از مدل­های آماری می باشد که به مطالعه میانگین در گروه­ها و توابع وابسته به آن­ها می­پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزا کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می­شوند. در ساده ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می­کند که برابری میانگین­های گروه­های متفاوت را می­آزماید.

در تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین گروه­ها از واریانس بهره گیری می­گردد، به همین دلیل به این فنون تحلیل واریانس گفته می­گردد. به این شکل که آغاز میانگین و واریانس نمونه­های هرکدام از گروه­ها مشخص می­گردد، سپس مشخص می­گردد که این واریانس بین گروه­ها ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل می باشد، یا ناشی از شانس و خطا می باشد. در تحلیل واریانس یک طرفه، تاثیر یک متغیر مستقل اسمی (یا ترتیبی) روی یک متغیر وابسته فاصله­ای (یا نسبی) مطالعه می­گردد. این روش به ما می­گوید که تفاوت­های نظاره شده در میانگین نمونه آماری در جامعه آماری نیز هست یا خیر. به بیانی دیگر تفاوت بین میانگین­ها معنا­دار می باشد یا خیر. به گونه اختصار آزمونی که برای مقایسه میانگین یک صفت کمی در بیش از دو جمعیت بهره گیری می­گردد، واکاوی واریانس( ANOVA ) نام دارد.

 

1-1-1-1-2   تحلیل خوشه­ای

«تحلیل خوشه­ای مشاهدات مشابه را گروه­بندی می­کند. به گونه مرسوم در جدول داده­ها مشاهدات در ردیف و هر متغیر در یک ستون نمایش داده می­گردد. تحلیل خوشه­ای به عنوان روشی در کاهش داده­ها معروف می باشد یعنی از بین مشاهدات تعدادی گروه همگن حاصل می­گردد که هدف اصلی آن به حداقل رساندن تغییرات درون گروهی و به حداکثر رساندن تغییرات بین گروهی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه