عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم فاصله و تشابه­ها از مفاهیم اساسی تحلیل خوشه­ای می باشد. فاصله اندازه­ای می باشد که نشان می­دهد دو نظاره تا چه حد جدا از یکدیگرند. در حالی­که تشابه شاخص نزدیکی آن­ها با یکدیگر می باشد. پژوهشگر قبل از تحلیل نخست بایستی یک مقیاس کمی را که بر پایه تشابه بین مشاهدات اندازه گرفته می­گردد را انتخاب کند. این شاخص­ها با در نظر داشتن الگوریتم تشکیل خوشه، ماهیت متغیرها (پیوسته، گسسته یا دو ارزشی) و مقیاس اندازه­گیری انتخاب می­شوند.

بخش مهم نتایج تحلیل خوشه­ای نمودار درختی می باشد که بیانگر فرآیند سلسله مراتبی خوشه بندی می باشد که می­تواند به صورت افقی یا عمودی نشان داده گردد.

تحلیل خوشه­ای جستجو و سازماندهی اطلاعات به منظورتعیین گروه­هایی از موضوعات می باشد که افراد داخل یک گروه از جنبه­هایی مشابه و با افراد گروه­های دیگر نامتشابه هستند. اگر نمونه­ها دارای خواص اندازه گیری شبیه به هم باشند، در نتیجه در فضای بسیار نزدیک به یکدیگر قرار می­گیرند در این مرحله عامل­های استخراج شده تحت فرآیند آماری تحلیل خوشه­ای گروه بندی می­شوند. برای تعیین گروه­ها از روش دورترین همسایه بهره گیری گردید. بر این اساس با بهره گیری ازروش­های ریاضی، یک نمودار n بعدی تنظیم گردید که درآن هر نمونه عنوان یک نقطه در فضای عاملی n بعدی در نظر گرفته می­گردد. در این مدل ریاضی، نقاط یا نمونه­هایی که به یکدیگر نزدیک­ترند، مسلمأ در امتیازات عاملیشان مشابه خواهند بود»(Alijani& Ghahroudi Tali, 2008 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه