تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1             معرفی مدل TOPSIS[1]

«این روش یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) می باشد. از این روش برای انتخاب گزینه‌های برتر بهره گیری می گردد که خود شامل مدل‌های جبرانی و غیر جبرانی هستند. مدل تاپسیس از مدل‌های جبرانی می باشد. جبرانی به این مفهوم که امکان تبادل امتیاز بین شاخص‌ها بر اساس شدت تأثیرات، امکان­پذیر می باشد. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار می­گیرند. هر مسئله را می‌توان به عنوان یک سیستم هندسی m  نقطه در یک فضایn  بعدی در نظر گرفت. روش TOPSIS بر این مفهوم بنا شده می باشد که گزینه انتخابی بایستی کمترین فاصله را با ایده‌آل مثبت و بیشترین فاصله را با ایده‌آل منفی داشته باشد. فرض بر این می باشد که مطلوبیت هر شاخص به گونه یکنواخت افزایشی یا کاهشی می باشد که برای گزینه ایده‌آل (A+) و ایده‌آل منفی( A-) تعریف می شوند . سپس با بهره گیری از روش اقلیدسی اندازه جدایی فاصله گزینه iام با ایده‌آل‌ها محاسبه می گردد. به این ترتیب که نزدیکی نسبی Ai به راه‌حل ایده‌آل آغاز محاسبه سپس براساس ترتیب نزولی CLi گزینه‌های موجود رتبه‌بندی می شوند »( قهرودی تالی، 1391: 64).

1-1-1-2             روش ارزیابی

1-1-1-2-1   اجرای مدل TOPSIS

به مقصود ارزیابی متغیرهای موثر در توسعه فیزیکی شهر اراک مدل TOPSIS به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید.

مدل تاپسیس در شش گام به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید:

«گام اول: ماتریس تصمیم‌گیری از اطلاعات جمع آوری شده از لندفرم­ها تشکیل گردید.

گام دوم: نرمال کردن ماتریس با بهره گیری از روش  استاندارد سازی که تبیین داده گردید، انجام گرفت.

گام سوم:  ماتریس تصمیم نرمال شده وزنی بوسیله ضرب ماتریس تصمیم‌گیری نرمال شده توسط وزن مرتبط با آن محاسبه گردید.

وزن نرمال vij ارزش محاسبه شده می باشد:

Vij=

نشان دهنده وزن معیار jام می باشد. در این پژوهش برای محاسبه وزن معیار‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بهره گیری گردید.

[1] Tecniqe to Order Prefrences by Similarity To Ideal Solution (Hwang and Yoon,1981).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه