تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-1   وزن دهی به شاخص­ها با بهره گیری از مدل AHP[1]

«این روش (AHP) شیوه تحلیل سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) می باشد که توسط فردی عراقی به نام ساعتی در دهه 1970پیشنهاد گردید» (مومنی و شریفی سلیم، 1390: 3).« اساس این مدل بر انجام مقایسه زوجی و تعیین اندازه ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار مورد نظر می باشد»(رهنما و کاظمی بی نیاز، 1390: 102).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین وزن شاخص­ها با بهره گیری از نظرات کارشناسان در شهرداری و استانداری شهر اراک تنظیم گردید.

به مقصود مطالعه شرایط منطقه­ی پیشنهادی از نظر شرایط بستر و شرایط رسوب از منطقه نمونه رسوب برداشت گردید. در آغاز نمونه از 5 سانتی متری خاک برداشت گردید که در آزمایشگاه برای این قسمت از خاک امکان دانه سنجی و پی بردن به شرایط بستر وجود نداشت. علت آن بود که برای دانه سنجی نیاز به برداشت نمونه از عمق بیشتری از خاک بود؛ بدین مقصود این­بار نمونه از 40 سانتی متری خاک برداشت گردید.

1-1-1-1-1   شاخص گرانولومتری (دانه سنجی رسوبات)

«گرانومتری اندازه گیری تراکم ذرات در قطرهای مختلف می باشد. با اندازه گیری قطر ذرات در رسوب­های نرم و جدا از هم می­توان تغییرات قطر ذرات متشکله و تراکم هر یک از آن­ها را تعیین نمود»(معتمد،1374: 13).« طرز اندازه گیری قطر ذرات بستگی به اندازه­ی آن­ها دارد. برای ذرات گراولی از متر یا کولیس بهره گیری می کنیم. برای اندازه گیری قطر ذرات ماسه از الک یا غربال بهره گیری می­گردد. برای سیلت و رس از روش پیپت (متحرک یا ثابت) بهره گیری می­گردد. اندازه گیری قطر ذرات رسوبی و تعیین درصد وزنی آن­ها در رسوب شناسی، دانه بندی یا دانه سنجی(Granulumetry) نامیده می­گردد»(اهری پور، 1385: 40).

الک­ها دارای منافذ متفاوتی هستند. اندازه منافذ الک­ها بر حسب مش سنجده می گردد و هر الک دارای شمارش مش می باشد که توسط کارخانه­ی سازنده بر روی برچسب الک ها حک شده می باشد. مش، تعداد منافذ الک­ها را در واحد سطح نشان می دهد. مثلا الک 5 مش دارای 5 منفذ در یک اینچ مربع از الک می باشد. پس واضح می باشد با افزایش شماره­ی مش تعداد منافذ در واحد سطح الک زیاد شده و اندازه منافذ ریزتر می­گردد. الک­ها را طوری روی هم قرار می­دهند که درشت­ترین آن در بالا و ریزترین در پایین سری قرار گیرد. در زی الک 230 مش ظرفی قرار می­گیرد که ته آن بسته می باشد و به آن پن(pan) می­گویند. این الک برای جمع آوری ذرات سیلت و رس که از الک 230 مش رد می­شوند به کار می رود. در مرحله بعد سری الک­ها را در جایگاه موجود در دستگاه الک کننده قرار می­دهیم. به دستگاه الک کننده، شیکر(shaker) گفته می­گردد. برای شروع الک کردن مقداری از رسوب را با ترازوی دیجیتالی وزن می­کنیم و در روی درشت ترین الک می­ریزیم و سپس درب الک­ها را گذاشته و توسط دو پیچ الک­ها را به دستگاه سفت می­کنیم.

[1].  Analytical Hierrchy process

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه