عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

واکاوی اندازه ذرات:

«برای مقایسه رسوبات مختلف با یکدیگر و نیز تعیین فرایندهای رسوب­گذاری و حمل و نقل و تعیین محیط رسوبی آن­ها بایستی اندازه ذرات را تجزیه و تحلیل نمائیم. برای واکاوی ذرات آغاز بایستی منحنی های دانه­بندی را رسم کنیم و سپس پارامترهای آماری رسوب را محاسبه کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منحنی تجمعی(Cumulative curve):

این منحنی از روی درصد تجمعی رسوبات رسم می­گردد. درصد تجمعی در هر رده­ی رسوبی از جمع کردن درصد وزنی هر رده با رده­ی ماقبل خود به دست می­آید. در رسم منحنی محور y برابر با درصد تجمعی می باشد.

در رسم منحنی تجمعی متداول می باشد که از ذرات درشت در سمت چپ و ذرات ریز در سمت راست محور x قرار می­گیرند. این حالت برای زمانی می باشد که از مقیاس فی بهره گیری کنیم. زیرا در این موقع ذرات درشت (با فی کمتر) در سمت چپ و ذرات ریز با فی بیشتر در سمت راست محور x قرار می گیرند. اما اگر از مقیاس میلی­متر بهره گیری کنیم به خاطر این که اعداد از کم به زیاد در روی محور x قرار بگیرد، بایستی ذرات ریز را در سمت چپ و ذرات درشت را در سمت راست محور x قرار دهیم. در این حالت شکل منحنی، باز به صورت s شکل و یا خط مستقیم خواهد بود. در این حالت بسته به محیط­های رسوبی مختلف سه شکل عمده در منحنی تجمعی s شکل دیده می­گردد.

الف: حالتی منحنی تجمعی موازی با محور y می باشد. یعنی درصد ذرات ریز بیشتر می باشد. این شکل را هذلولی(Hyperbolic) می­نامند و مربوط به یک محیط رسوبی آرام می­باشد. چنین حالتی در رسوبات دانه ریز دریایی دیده می­گردد.

ب: حالتی که منحنی تجمعی موازی محورx می باشد. یعنی از ذرات ریز و درشت تشکیل شده می باشد اما اندازه ذرات درشت کمی بیشتر می باشد. این شکل را سهمی(Parablic) می­نامند و مربوط به محیطی می باشد که برای مدت کمی انرژی محیط زیاد بوده می باشد چنین حالتی در رسوبات با جور شدگی کم می باشد.

ج: حالتی منحنی تجمعی در یک بخش از رسوبات دارای شیب تند می­باشد. یعنی انرژی به صورت پیوسته بالا بوده و رسوبات به خوبی جورشدگی یافته­اند. این شکل را لگاریتمی (Logarithmic) می نامند و بیشتر در رسوبات بادی و ساحلی دیده می­گردد»(اهری پور، 1385: 64).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه