عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

روزبهانی و همکاران، ( 1389 ) در پژوهشی با عنوان « تاثیر ژئومورفولوژی بر توسعه شهرآشتیان » با روش میدانی-توصیفی-تحلیلی به شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه شهری منطقه با تاثیر پذیری ژئولوژیکی و ژئومورفولوژیکی  اقدام نموده می باشد. رضائی و ملکرودی (1389) به موضوع « محدودیت­های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار » پرداخته­اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه فیزیکی شهر رودبار تحت تاثیر عوامل محدود کننده زیادی قرار دارد. در این بین شیب، حرکات دامنه­ای، گسل و خطر لرزه خیزی به ترتیب مهم­ترین تأثیر را در توسعه فیزیکی شهر دارند. مناطق مستعد توسعه محدود و گسترش شهر با هزینه بالا و احتمال خطر پدیده­های مورفولوژیکی همراه می باشد. نجفی در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود موضوع « قابلیتها و محدودیت های توسعه فیزیکی شهرایلام » (1389) را مطالعه نموده می باشد. وی با بهره گیری از نرم افزار GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی  AHPو نرم افزارExpert choice به تهیه و تحلیل نقشه پهنه­بندی جهات توسعه فیزیکی شهر ایلام پرداخته می باشد. به این نتیجه رسیده می باشد که به­غیر از اراضی واقع در شمال غرب ایلام سایر جهات بدلیل معضلات افزایش شیب، قرارگرفتن در حریم مسیل‌ها و حرکات دامنه‌ای مخاطره آفرین می‌باشد و این عوامل در طریقه توسعه فیزیکی محدودیت ایجاد می کند. وارثی و همکار (1389) در پژوهشی با عنوان « تحلیلی بر طریقه توسعه کالبدی – فیزیکی شهر فیروزآباد، اصفهان» به مقصود شناسایی اراضی مناسب برای توسعه کالبدی شهر، آغاز وضعیت موجود شهر و گونه­شناسی فیزیکی آن را مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله بعد، پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار GIS و پس از طی مراحل مختلف شامل ورود متغیرها و معیارها، تهیه لایه های اطلاعاتی جدید، طبقه بندی و ارزش گذاری متغیرها و لایه­های اطلاعاتی و ترکیب این لایه­ها، مکان­های مناسب برای توسعه آتی شهر را مشخص نموده اند. متغیرها و لایه های اطلاعاتی در نظر گرفته شده برای تعیین اراضی مناسب برای توسعه آتی شهر در این شهر، شامل لایه های قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، شبکه ارتباطی، گسل، جهت شیب، گورستان، رودخانه، آثار تاریخی و نقاط روستایی اطراف شهر بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه