شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

پناهی حسین آبادی (1390) در پایان نامه ای با عنوان « مطالعه محدودیت های ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی شهرکرمانشاه » کوشش داشته می باشد محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه را شناسایی نماید. وی باکمک عکس­ها و تصاویر ماهواره ای طریقه توسعه فیزیکی شهر را طی دوره­های مختلف مشخص نمود. آنگاه با بهره گیری ازDEM  1:25000 سازمان نقشه برداری کشور اطلاعات مورد نیاز منطقه به دست آمد، سپس براساس دو مدل فازی و بولین در نرم افزار ARC GIS به پهنه­بندی زمین برای توسعه فیزیکی بر پایه عوامل طبیعی و عوامل انسانی اقدام نموده می باشد.

اولین پژوهش در مورد مدل داده مفهومی در قالب رساله­ی کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی تحت عنوان “ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیک با مدل مفهومی جغرافیایی در حوضه کن- تهران” توسط سعیده قره چاهی در دانشکده­ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390 انجام شده می باشد.

حسینی و همکاران (1391) در مطالعه با عنوان « پهنه بندی جغرافیای محدودیت­های توسعه کالبدی شهر رشت با بهره گیری از GIS » به شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعه  فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی آن با مدل آنتروپی شانون، پرداخته­اند؛ همچنین راه­کارهای منطقی جهت توسعه آتی شهرارائه داده­اند. احمدی و همکاران (Ahmadi, et al., 2013) در پژوهشی با عنوان «مطالعه تأثیر دانش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار» در مطالعه تأثیر دانش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار تصریح دارند به اینکه شهرهای واقع در مناطق خشک و مناطق نیمه خشک (نمونه موردی: شهر قم) در مسائل طبیعی به ویژه مسائل مربوط به ژئومورفولوژی  نیاز اساسی هست که در برنامه ریزی­ها در نظر گرفته شوند. بی توجهی به اصول و مکانیزم  مورفولوژیک در برنامه ریزی ها تعادل دینامیک و مورفولوژیک را بهم می­زند و سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیری می­گردد.

نوری و همکاران (Nuori, et al., 2013) در مطالعه‌ای با عنوان «بهره گیری از مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره برای تصمیم گیری­های زیست محیطی و اولویت بندی فضایی در شهرهای جدید» به انتخاب مکان برای 4 شهر جدید اصفهان پرداخته­اند. روش به کار گرفته، مدل Ahp و Topsis بوده می باشد. اندازه اثر هریک از عوامل در اولویت انتخاب مکان بر اساس روش دلفی و پر کردن پرسشنامه تعیین شده می باشد. معیار‌های مورد مطالعه شامل موارد زیر بوده می باشد: فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پراکنش آلودگی. معیار فیزیکی در اولویت تعیین محل شهر جدید انتخاب گردید. معیار فیزیکی شامل موارد زیر می‌باشد: آب وهوا، منابع آب، ژئومورفولوژی وسنگ شناسی، توپوگرافی و لند‌فرم و قابلیت اراضی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه