تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

سینر و همکاران، (2010(Sener, et al., در پژوهشی تحت عنوان « ترکیب AHP با GIS برای انتخاب محل دفن زباله: مطالعه در حوضه آبریز بیشر در ترکیه» برای تعیین مناسب ترین محل دفن زباله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با GIS ترکیب گردید. در این پژوهش به مطالعه معیار های مختلف مانند زمین شناسی، هیدروژئولوژی، بهره گیری از زمین، شیب، ارتفاع، جهت و فاصله از شهرک، آب­های سطحی، جاده­ها، و حفاظت مناطق (اکولوژیک، علمی یا تاریخی) پرداخته گردید. هر معیار با AHP مورد مطالعه قرار گرفت و توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم گردید.

مارینونی و همکاران Marinoni, et al., 2013)) در مطالعه­ای با عنوان «هدایت توسعه شهری به مکان­های مناسب: مطالعه تاثیر توسعه شهری در کیفیت آب در محیط دهانه رودها» به توصیف روش جدیدی پرداخته­اند که توسعه مسکن از نظر فضایی تاثیر بر کیفیت آب را به حداقل برساند. در حال حاضر، این مدل با ظرفیت آلاینده­های نیتروژن کل (TN)، فسفر کل (TP) و رسوبات معلق (TSS) می باشد اما می تواند توسعه یابد. این روش بر اساس برنامه ریزی ریاضی مرتبط با تجزیه و تحلیل چند معیاره، و معادلات موج حرکتی می باشد.

آندرو و همکاران Andrew, et al.,2010) ) در پژوهشی با عنوان «ارتقاء توسعه­ی مدل مفهومی اجتناب : اجتناب از عملکرد پایین با در نظر داشتن ابهامات پروژه، مدیریت زیست محیطی و برنامه­های تحقیقاتی بازسازی » به این نتایج رسیدند که عدم قطعیت در نتیجه­ی یک پروژه می‌تواند از شکاف در داده‌ها، دانش کافی در مورد یک اکوسیستم، و یا تغییرپذیری طبیعی ساده منجر گردد. توصیف اثرات این ابهامات گام ضروری در توسعه مدل مفهومی موثر می باشد. یک روش مشخص برای یکپارچه سازی و تجسم این اطلاعات می‌تواند به تیم توسعه پروژه (PDT) اجازه اولویت‌بندی فرمول‌های جایگزین و مقایسه کارآمد دهد. در نتیجه احتمال موفقیت پروژه بهتر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مارگالیوس و همکاران Margoluis, et al., 2009)) در پژوهشی تحت عنوان « بهره گیری از مدل‌های مفهومی به­عنوان ابزار ارزیابی و برنامه ریزی در حفاظت» مدل‌های مفهومی را این­گونه توصیف می‌کنند: ابزاری که به اظهار و شفاف کردن مفروضات در مورد چارچوب یک پروژه و آن چیز که که تیم پروژه برای رسیدن به آن امیدوار می باشد، کمک می کند. این مقاله ارائه داده می باشد مدل‌های مفهومی از دنیای واقعی، بحث وروابط بین مدل‌های مفهومی و سایر ابزار‌های ارزیابی و توصیف شیوه‌های متفاوتی که مدل‌های مفهومی بعنوان ابزار ارزیابی و کلید برنامه‌ریزی خدمت می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه