سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

در واقع پایداری شهری فرآیندی می باشد که منجر به شکل گیری شهری پایدار می گردد. در این ارتباط، برنامه شهرهای پایدار سازمان ملل، شهر پایدار را اینگونه تعریف می کند: شهر پایدار شهری می باشد که جایگاه ها و کامیابی‌هایش در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و زیست محیطی در درازمدت تداوم داشته باشد. چنین شهری دارای اندوختۀ پایداری از منابع محیطی می باشد که در آن هرگونه توسعه‌ای که انجام می شود، فقط مجاز به بهره گیری از منابع در سطح بازده آنهاست. یک شهر پایدار امنیتی پایدار را برای ساکنین در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد می کند.  مخاطراتی که دارای این پتانسیل بالقوه هستند تا طریقه موفقیت های شهر را با مشکل مواجه کنند (Sustainable cities programme,2001:4). پیترهال پایداری شهری را چنین تعریف کرده می باشد: شکلی از توسعه ی امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند (Hall, 1993:22). کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) اصول و راهبردهای ضروری ذیل را جهت یک شهر پایدار ارائه می کند:

1- افزایش فرصت های اقتصادی و اجتماعی به گونه ای که ساکنین شهری را پوشش دهد.

2- کاهش سهم انرژی در رشد شهری.

3- کاهش کمّی در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری می باشد.

4- به حداقل رسانیدن مقدار زباله و فاضلاب و به حداکثر رساندن بازیافت از زباله های تولید شده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- ایجاد سیستم مدیریت با قدرت کافی در جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

6- سوق دادن فناوری شهری به سمت اهداف توسعه پایدار.

7- تقویت توان نواحی گوناگون شهری در جهت جلوگیری یا پاسخگویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی حادث می شوند (Jim; et al, 1994:48).

به دنبال اوج گرفتن مباحث مربوط به پایداری شهری و شهرهای پایدار، جهت عملیاتی ساختن این اندیشه گزینه‌های مختلفی از سوی اندیشمندان علوم شهری ارائه گردید و هر کدام از آنها با در نظر داشتن زاویه دید خود، بُعدی از شاخص های پایدار شهری را برجسته تر کرده و در پی انطباق سایر مؤلفه ها با آن بودند. به عنوان نمونه، زیست بوم گرایان جهت دستیابی به پایداری شهری، الگوی شهر اکولوژیک را مطرح کردند. اندیشمندانی که با دیدگاه بهداشت و سلامتی به شهر نگاه می کردند، جهت دست یابی به پایداری شهری الگوی شهر سالم را مطرح می کنند.(حسینی،1389: 77)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه