سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

حفاظت و طرفداری از محیط زیست (Adams,2001,p143,144).

تفکر نئومالتوسی معتقد به ارتباط ثابت میان جمعیت و منابع می باشد و لذا ضمن اعتقاد شدید به حفظ محیط بر ایجاد اعتدال در ارتباط میان جمعیت و منابع به گردیدّت اصرار می ورزد. از سوی دیگر، از دیدگاه این افراد در طریقه دستیابی به توسعه پایدار تعداد جمعیت عامل تعیین کننده‌ای به شمار می رود. به این ترتیب، تصاعد جمعیت با افزایش همگن نبوده، لذا تداوم رشد جمعیت منجر به ناپایداری توسعه می گردد. بر نئومالتوسین‌ها انتقادات چندی وارد می باشد که مهم ترین آنها عبارتند از:

1) عدم ثبات ارتباط بین جمعیت و محیط

2) فقدان حساسیت تئوریهای نئومالتوسی به ویژگی های اجتماعی

3) فشار وارده به محیط در کشورهای پیشرفته بیش از جمعیت کشورهای در حال توسعه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2-3-2- توسعه سبز انتقادی:

این رویکرد شامل تفکرات رادیکال می گردد که منتقد وضعیت و مدلهای توسعه هستند. آنها مخالف تفکرات توسعه پایدار بوده و انتقادات عمده‌ای بر مدل های غالب وارد می سازند.

کانون توجه سبزهای انتقادی، اقتصاد سرمایه‌داری می باشد. عقیده بر این می باشد که تفکرات سرمایه‌داری و نوسازی منجر به از هم گسیختگی جوامع گردیده می باشد. گسترش اقتصاد جهانی منجر به حذف تمامی جوامع ماقبل سرمایه داری گردیده و این موضوع بر تمامی جهان سایه می افکند (Ibid,P140). بر این اساس بایستی با این طریقه مبارزه نمود و تا حد امکان موانعی برای گسترش سرمایه داری فراهم ساخت زیرا که بحرانهای موجود حاصل حکمفرایی نظام سرمایه داری می باشد.

مهم ترین نقدها توسط هنتر و فرایبرگ[1] از پارادایم توسعه به اقدام آمده و این عقیده که توسعه فرایندی تغییرناپذیر می باشد را رد می‌کنند. آنها عقیده دارند که توسعه را مردم می‌سازند و آگاهی انسانی و خواسته‌ها عناصر قطعی در فرآیندهای توسعه اند. لذا کشورهای توسعه یافته هیچگاه مدل مناسبی برای توسعه جنوب به شمار نمی آیند. آنها مسیر توسعه را مبتنی بر واقع بینی نهاده اند. خود واقع بینی مبتنی بر تمامی جنبه های وجود می باشد. پس توسعه بایستی درونزا باشد. آنها چهار اصل سبز توسعه درونزا را تعریف می کنند که عبارت می باشد از:

1) اجتماع گرایی (توسعه با منشاء و ریشه در ارزشها و نهادهای فرهنگی تعریف شده توسط جامعه)

2) خوداتکایی (در مقیاس های متفاوت جامعه نه به صورت استبدادی)

3) عدالت اجتماعی

4) تعادل اکولوژیکی (دال بر آگاهی از پتانسیل اکوسیستم های محلی و محدودیت های جهانی و محلی) (Ward,2000,P69).

[1] – Freiberg & Hettener.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه