عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توجه نئومالتوسین ها:

 مانند توجه‌های موجود در خصوص توسعه پایدار می‌توان به تفکرات گروه نئومالتوسین‌ها تصریح نمود. البته این دیدگاه در خصوص چالش‌های توسعه پایدار مبتنی بر تفکرات و نقطه نظرات مالتوسی در ارتباط با محدودیت رشد در دهه هفتاد می باشد. نظرات این گروه بیشتر درمورد رشد، رشد جمعیت و مهم‌ترین محور انتقادات آنها متوجه نقد طرفداران محیط زیست از توسعه سنتی و استراتژیهای صنعتی شدن می باشد. این در نظر داشتن شدت محیط گرا و به ویژه در ارتباط با جهان سوم بسیار سختگیرانه اقدام می کند.

ارلیش[1] فرض می کند که به دلیل رشد جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، تصور بر اینکه همانند کشور آمریکا تحت هر شرایط توسعه یابند، غیرممکن می باشد. می[2] از جوامع بزرگ مرگ آور سخن می آورد و معتقد می باشد که هیچ چشم اندازی از تغییر در جهان سوم که بصورت پایدار منجر به بهبود حیات قسمت نسبتا زیادی ای از جمعیت گردد وجود ندارد. لذا دستور سیاسی این گروه مبتنی بر رشد صفر جمعیت می باشد که متمایل به نوعی استبداد می باشد. میرز[3] در این راستا موضوع جهانی شدن فن محورانه سیاسی را مطرح می کند که توأم با قدرت فراملی بعضی از جوامع جهانی توأم می باشد و استراتژی جهانی برای خوداتکایی در جنوب از نظر این گروه معادل کوشش برای بهینه سازی تعادل بین تعداد جمعیت و منابع در دسترس محلی و سبک زندگی مناسب از لحاظ فرهنگی می باشد. رایدل[4] در این راستا کوشش می کند مجموعه ای از عملکردها را ارائه کند تا بتواند منجر به دستیابی به این تعادل گردد. اصول توسعه رایدل به تبیین زیر می باشد:

1) استقرار چارچوب ایدئولوژیکی

2) فعال و قوی کردن یکپارچگی سیاسی و اداری

3) دستیابی به یکپارچگی جهانی

4) کاهش فقر و گرسنگی

5) ریشه کن کردن امراض و بیماریها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6) کاهش جمعیت

7) حرکت به سمت خوداتکایی

8) پاک کردن شهرها از حاشیه نشینی

9) برقراری تعادل جمعیت و منابع

10) حفاظت از منابع

[1] – Ehrlich

[2] – May.

[3] – Meyers.

[4] – Riddell.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد