سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های مرتبط با توسعه پایدار شهری

2-2-6-1- نظریه مدیریت شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این تفکر به دنبال سیل مهاجرت از روستاها به شهرها و ناموفق بودن تمرکززدایی جمعیت شهری و اجتناب ناپذیر بودن رشد شهرها شکل گرفت که رهیافت های معضلات شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد. در واقع ایده‌ی مدیریت شهری متأثر از سه عامل: 1- ضرورت نزدیک کردن سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی کلان ملی و اقتصادی شهری، 2- بهره‌گیری از برتری‌های نسبی شهرها و تأثیر آن ها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 3- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری که بایستی با مشارکت سایر نهادهای مردم بنیان(NGO) و نهادهای اجتماعی صورت گیرد(پاپلی یزدی، 1386: 323).

در دیدگاه جدید مدیریت شهری تغییر در نظر داشتن دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه مورد تأکید می باشد. این توجه که بر پایه‌ی نظریه ی جدید رشد اقتصادی قرار دارد، تأثیر اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آن‌ها در بخش های مختلف جامعه می داند. از دیدگاه این گروه، برنامه ریز شهری، تصمیم گیری و شهرسازی به عنوان هنر مدیریت، بیشتر درگیر معیارهاست تا رفتارها. پس مدیریت شهری عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنان شهر می باشد. با در نظر داشتن اینکه شهر دارای نظامی باز می باشد، مدیریت شهری، بیش از حیطه‌ی کالبدی شهر را در بر می‌گیرد(اردشیری، 1379: 12).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه