عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع بندی مبانی نظری و ارایه چارچوب مفهومی

در این فصل کوشش شده می باشد تا مبانی نظری، دیدگاهها و مفاهیم پایه و مرتبط با موضوع توسعه پایدار و ساختار داخلی شهرهای کوچک مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و براساس آن به الگویی کلان و جامع برای تحقق توسعه پایدار شهرهای کوچک دست پیدا نمود. نتایج حاصل از مطالعه مبانی و مفاهیم نظری توسط محقق نشان می دهد که امروزه در میان انبوهی از دیدگاهها و نظریات توسعه ای مختلف، نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه پایدار فضایی به علت های متعددی، به عنوان  نظریه پایه و اصلی برای این پژوهش قابل تامل و پذیرش می باشد. این نظریه به واسطه نگاه نظام مند، سیستماتیک و جامع به مسائل و چالش های جوامع شهری معاصر و نیز به دلیل توجه و تأکید خاص بر حقوق بشر و حقوق مکان در شهرهای کوجک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

توجه توسعه پایدار شهری، رشد صنعتی را در کنار رشد کیفی محیط زیست می بیند و رشد آموزش و پرورش را که مقوله ای فرهنگی می باشد، بدون ارتقاء وجدان بیدار اجتماعی و مشارکت جمعی و قانونگرایی مفید نمی داند. هدف از توسعه پایدار، دستیابی به رفاه عمومی می باشد که رفاه اقتصادی نیز یکی از اجزای مهم آن بشمار می رود. پس در فرایند سنجش و ارزیابی پایداری در اقدام و در این پژوهش لازم می باشد که به موارد فوق شامل «رشد کیفی محیط زیست»، «رشد آموزش و پرورش»، «مشارکت جمعی»، «قانونگرایی»، «رفاه عمومی» و «رفاه اقتصادی» توجه اساسی گردد. در این ارتباط در نظر داشتن این مسئله ضروریست که مفهوم توسعه پایدار بسیار گسترده و بسته به شرایط زمان، مکان و جوامع مختلف فرق می کند و به همین جهت امکان تسری و تعمیم یک برداشت خاص از پایداری وجود ندارد و به همین دلیل مولفه ها و شاخص های مبنایی نهایی پژوهش را بایستی با رویکرد پایین به بالا و در انطباق با شرایط منطقه مورد مطالعه استخراج نمود.

همچنین از دیگر نتایج این فصل آن می باشد که در تکوین اندیشه توسعه پایدار، توجه های مدرن(شامل نظریه نوگرایی اکولوژیک و محیط گرایی با محوریت بازار) بازار، عامل اصلی پایداری سکونتگاههاست و در توجه های میانه رو (شامل نظریه های توسعه مردمی و محیط گرایی مردمی جدید) عوامل و شاخص های اجتماعی و فرهنگی و در توجه های ساختارگرایانه، عوامل محیط زیستی، تأثیر های مهمی در توسعه پایدار بازی می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه