سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه رادیکال: این دیدگاه ضمن در نظر داشتن مسایل زیست محیطی، تمامی معضلات ایجاد شده را ناشی از رویکردهای سرمایه‌داری، جهانی شدن و سایر مسایل وابسته به آن بر می‌شمارد. پس تفکرات مارکسیستی منشاء حرکت خود را بر طبقات کارگر بنا نهاده و اعتقاد دارد که غیر از با حرکت انقلابی نمی‌توان به نتیجه دست پیدا نمود. براساس بنیانهای این تفکر، برنامه‌ریزی در شکل سرمایه‌داری، ابزاری می باشد برای انعطاف پذیری، حفظ و طرفداری سرمایه‌داری که نمی‌تواند منشاء توسعه بوده و رفاه را برای جامعه و به ویژه اقشار و طبقه‌های پایین جامعه به ارمغان آورد. دولت‌ها نیز تحت نفوذ سرمایه‌داری به حفظ و طرفداری آن کمک می کنند. تنها راه‌حل، انجام اقدامی انقلابی می باشد تا از این طریق ضمن نابودی روش‌های موجود روش‌های نوینی مبتنی بر اصول مارکسیستی، ماتریالیستی بنا نهاده و جامعه بر مبنای آن در راه توسعه گام بردارد (Adams,2001,p153).

2-2-3- رویکردهای پایداری

در مجموع و با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته در حوزه توسعه پایدار، رویکردهای توسعه پایدار را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم بندی نمود:

الف ـ رویکرد پایداری از جنبه محیط شناسی: در این رویکرد مفهوم توسعه پایدار از جنبه محیط شناسی بیشتر مدنظر قرار می گیرد و پایداری محیطی با تعیین سه جزء اصلی اقتصاد، اکولوژی و اجتماع مورد بحث قرار می گیرد و با تعیین ابعاد فرعی دیگر در نظام اکولوژیکی موضوعاتی از قبیل هماهنگی اکوسیستم، تنوع زیستی، منابع طبیعی و به ویژه ظرفیت بارگذاری مورد توجه قرار می گیرد. (Barrow.C.j.1995,Harris,j.M.2000).

ب ـ رویکرد پایداری از جنبه اقتصادی: این رویکرد از توسعه پایدار، پایداری را بیشتر از جنبه اقتصادی آن مطرح و مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد علاوه بر اینکه پایداری را متکی بر سه جزء اصلی اقتصاد و اکولوژی و اجتماع می داند، پایداری را فقط از طریق مکانیزم افزایش رشد و کارایی به دیگر اجزای سیستم قابل انتقال می داند (World Bank,2000,p.68).

پ ـ رویکرد پایداری از جنبه اجتماعی- فرهنگی: در این رویکرد مقوله پایداری سیستمی بصورت چهاربعدی تصور می گردد (متغیر صندلی پایدار) و تأکید دارد. برای تحقق پایداری در سه بعد اقتصاد، اکولوژی، اجتماع، بعد چهارمی نیاز می باشد که در آن ابعاد انسانی (مولفه های آموزش، بهداشت و سلامت) بیشتر مورد توجه می باشد.

ت ـ رویکرد پایداری از جنبه کالبدی- فضایی: این رویکرد با عنایت به اصول توسعه پایدار، توجه سیستمی را یک سیستم باز و کاربرد عینی مدل سازی توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه می داند. این رویکرد اعتقاد دارد که زمینه سازی ساختاری مفهوم توسعه پایدار که منجر به کارکرد صحیح آن در یک فرایند مطلوب می گردد در گرو چهار جنبه ساختار محیطی ـ اکولوژیکی، ساختار و روابط اجتماعی ـ فرهنگی، ساختار و روابط اقتصادی و بویژه ساختار و روابط کالبدی ـ فضایی می باشد (طالشی،1383، 25).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه