عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

اگر چه اصول کلی پژوهش و پژوهش علمی در همه زمینه‌ها یکسان و ثابت می باشد، اما متأثر از بسترها و ساختارهای هر پژوهشی، روشهای خاصی جهت دستیابی به اهداف متصور بهره گیری می گردد. هر پژوهشگری بسته به ماهیت موضوع پژوهش، مسئله، اهداف و فرضیه‌های پژوهش، متغیرها و شرایط مکانی-فضایی، دامنه و گستردگی موضوع پژوهش و امکانات موجود، روش خاصی برای انجام پژوهش برمی گزیند. روش‌شناسی پژوهش باعث شفافیت، تسهیل گری، تسریع و دستیابی آسان و ارزان مسیر تبیین سوالات و فرضیه های پژوهش خواهد گردید. حال به خاطر جایگاه و اهمیت روش شناسی، در این فصل جهت تبیین اهداف و فرضیه‌های پژوهش، چارچوب روش شناختی پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

3-1- روش انجام پژوهش:

پژوهش های علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند. بر اساس هدف، پژوهش های علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه ای و بر اساس روش و ماهیت به پژوهش های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی تقسیم بندی می شوند(حافظ نیا، 1386: 5).  بر این اساس روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. در واقع، با در نظر داشتن اینکه ویژگی‌های وضع موجود مناطق شهری از منظر شاخص‌های اصلی پژوهش، از آمارهای توصیفی بدست می آید و از دیگر سو، نتایج بدست آمده در نواحی گوناگون مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد، روش تطبیقی انتخاب شده می باشد. به بیانی دیگر روش مورد بهره گیری در این پژوهش مبتنی می باشد بر تلفیقی از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی. در واقع در این پژوهش به مقصود تبیین فرضیات از روش‌های توصیفی و به مقصود آزمون فرضیات نیز از روش های تحلیلی بهره جویی شده می باشد. ضمناً تبیین نظری برپایه نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک با تاکید بر توسعه پایدار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه