سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح پایداری

استیر (1994) سه سطح مشخص از پایداری را براساس فرضیات مختلف در ارتباط با دامنه‌ای که اشکال مختلف سرمایه می توانند، جایگزین شوند، ارائه داد:

الف- پایداری ضعیف: در این رویکرد نیاز به حفظ اندازه مشخصی از کل سرمایه پذیرفته شده می باشد و نه نگهداشت و حفظ تمام اجزاء ویژه آنها. در این رویکرد فرض بر اینست که حداقل در وضع موجود فعالیت های اقتصادی و در زمینه سطوح موجود ذخایر منابع، انواع مختلف سرمایه را می توان جایگزین نمود (pears and Atkinson,1995). هدف این رویکرد، یکپارچه سازی رشد سرمایه داری با اهداف زیست محیطی می باشد. این موضوع بسیار نزدیک به گزارش تأثیرپذیر پیرس می‌باشد که عنوان می کند اصول اقتصاد نئوکلاسیک را می توان برای حل مسائل زیست محیطی بکار گرفت. هدف سیاست‌های پیشبرد توسعه پایدار ضعیف، رشد اقتصادی می باشد، اما هزینه های زیست محیطی مثلاً از طریق شیوه های حسابداری در نظر گرفته می شوند. این رویکرد در معرض یکسری تنگناها می باشد: انسانها هزینه های زیست محیطی رشد را معین کرده و تصمیم می گیرند که آیا بایستی سازشی در این ارتباط صورت گیرد یا نه.

این امر در حالی می باشد که اقتصاد نئوکلاسیک برخلاف نظریه توسعه پایدار بر کمیابی نسبی به جای کمیابی مطلق منابع تأکید دارد. به بیانی دیگر، اقتصاد نئوکلاسیک امکانات نامحدودی برای جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه مادی قائل می باشد. بر مبنای این نظریه با کمیاب شدن یک منبع، قیمت آن افزایش یافته و این افزایش انگیزه ای برای توسعه منابع جایگزین و یا افزایش کارایی بهره گیری از منابع موجود می باشد (سلطانی، 1376، 219).

در واقع، بهره گیری از محیط زیست به عنوان یک مخزن مواد زائد براساس این اصل استوار می باشد که سرعت دورریز مواد زائد از سرعت جذب طبیعی یا کنترل شده آنها بوسیله زیست بوم تجاوز نکند. بر طبق این رویکرد، رشد اقتصادی حاصل از کارایی اقتصادی در یک نظام می باشد که منوط به همسانی سرمایه طبیعی می باشد ـ یعنی ذخیره دارای سرمایه ها ثابت نگه داشته می گردد و در عین حال دستیابی به رشد اقتصادی نیز کاملاً جایز بشمار می آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند انتقادات وارده بر این رویکرد این می باشد که در روش حسابداری، منابعی که این رویکرد بر آن تأکید می کند، بسیار قوام مدار بوده و به نفع کشورهای توسعه یافته می باشد. محدودیت دیگر آن می باشد که توسعه پایدار ضعیف، محیط زیست را فقط براساس پول ارزش گذاری می کند نه به بخاطر آن چیز که که از نظر فرهنگی یا معنوی ارزش دارد. پس این رویکرد، الگوی نئوکلاسیک را برای محدودیت هایش دست نخورده می گذارد. همچنین مسایل زیست محیطی را تا سطح مسایل مدیریتی تنزل می دهد که در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی حاکم قابل حل می باشد. حفظ محیط زیست که به این ترتیب به هدف اصلی سیاست بدل می گردد، بجای اصلاحات ریشه ای، با ارتقای کارایی از طریق از بین بردن مواد زائد درک می گردد (Radclift & Goodman, 1991,15-36).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه